Orientering om dataregistrering

 

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler (Fordelingssekretariatet) er i sin vedtægt af Undervisningsministeriet pålagt: 

  1. at drive et lærerregister over samtlige ledere mv., lærere og børnehaveklasseledere ved friskoler og private grundskoler.
  2. at udarbejde en Forhandlingsstatistik til Undervisningsministeriet og Finansministeriet

For at løse disse opgaver indhenter Fordelingssekretariatet fra alle friskoler og private grundskoler oplysninger om de ansattes løn-, ansættelses- og arbejdsforhold. Oplysningerne indhentes tillige til brug for Fordelingssekretariatets vikartilskudssystem. Der indhentes ikke oplysninger udover hvad der er strengt nødvendigt i forhold til de angivne formål.

Der indhentes fra skolerne oplysninger om følgende kategorier af personer: 

  1. Skoleledere, viceinspektører, afdelingsledere, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører, lærere, børnehaveklasseledere og timelønnede lærervikarer.
     
  2. Pædagogisk og teknisk/administrativt personale.

Oplysningerne indhentes via sikret datakommunikation. Oplysningerne opbevares i et afskærmet og sikret IT-miljø. Kun autoriserede personer underlagt tavshedspligt behandler oplysningerne. Oplysningerne opbevares i Fordelingssekretariatet så længe som det af statistiske og tilskudsmæssige grunde er nødvendigt.

Fordelingssekretariatet videregiver oplysningerne for personalekategorierne nævnt i pkt. 1 ovenfor i forbindelse med at der udarbejdes en årlig statistik på personniveau til Finansministeriet. Øvrige statistikker udarbejdes i anonymiseret form enten som skræddersyede statistikker til Finansministeriet, Undervisningsministeriet, skoleforeninger, Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Ledere eller som generelle statistikker til skolerne.

I de tilfælde skolen ansøger om tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning, støtteundervisning i dansk for tosprogede, efterindtægt og fratrædelsesordninger samt om tilskud fra Kompetencefonden indhenter Fordelingssekretariatet yderligere oplysninger om ansættelses- og arbejdsforhold. Der indhentes ikke oplysninger udover, hvad der er strengt nødvendigt i forhold til de angivne formål.

Oplysningerne indhentes via email (sikker email, hvis der er tale om personfølsomme oplysninger) eller almindelig post. Oplysningerne behandles kun af medarbejdere i FSKR, som har et tjenstligt behov herfor og som er underlagt tavshedspligt. Oplysningerne opbevares elektronisk og i fysisk stand i en aflåst og alarmsikret bygning. Oplysningerne opbevares i Fordelingssekretariatet så længe som det af tilskudsmæssige grunde er nødvendigt.

Ved ansøgning om tilskud til fratrædelsesordning videregiver Fordelingssekretariatet den fratrædendes navn og adresse til vedkommendes pensionskasse med henblik på at kontrollere, om det indbetalte beløb fra skolen svarer til Fordelingssekretariatets tilskudsberegning.

Det er skolens pligt at underrette alle nuværende og fremtidige ansatte om ovennævnte dataregistrering og -videregivelse.

Det er tillige skolens pligt på begæring at oplyse den ansatte om, hvilke oplysninger skolen videregiver til Fordelingssekretariatet.

Oplysninger, der viser sig at være urigtige eller vildledende, skal slettes eller berigtiges af skolen. Skolen skal i så fald underrette Fordelingssekretariatet herom.

Vi henviser i øvrigt til "Persondatapolitik" på Fordelingssekretariatets hjemmeside om Fordelingssekretariatets håndtering af persondata.

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til abonnement på ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig abonnement på vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer