Øvrige - Efterindtægt - Fratrædelsesordninger

 

Efterindtægt:

Fordelingssekretariatet yder tilskud i tilfælde, hvor skolen skal betale efterindtægt, fordi en af skolens ansatte dør.

Der ydes tilskud svarende til den faktiske udgift til efterindtægt, og der kan ansøges løbende.

Ansøgningsmateriale findes på vores hjemmeside www.fordelingssekretariatet.dk  under "Øvrige", "Efterindtægt".

 

Fratrædelsesordninger:

Fordelingssekretariatet yder tilskud til frivillige fratrædelsesordninger indgået efter reglerne i Finansministeriets cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger af 29. august 2011.

Fordelingssekretariatets tilskud omfatter ledere, lærere og børnehaveklasseledere.

Ifølge cirkulæret kan der kun indgås aftaler om frivillig fratrædelse i forbindelse med personalereduktioner, og det forudsættes, at den ansatte kan gå på alderspension på fratrædelsestidspunktet.

Fordelingssekretariatet yder tilskud til op til 2 års tilkøb af ekstraordinær pensionsalder for medlemmer af P25/Efterlønskassen og tilskud til op til 2 års indbetaling af ekstraordinært pensionsbidrag for medlemmer af Lærernes Pension. Fordelingssekretariatets tilskud udgør 75% af tilkøbsbeløbet/bidraget for ansatte på 62 år eller mere og 50% af tilkøbs-beløbet/ bidraget for 60-61 årige.

Ansøgningsmateriale findes på vores hjemmeside www.fordelingssekretariatet.dk  under "Øvrige", "Fratrædelsesordninger". 

Sammen med tilskudsansøgningen skal skolen indsende kopi af aftalen mellem skolen og den ansatte formaliseret af vedkommende organisationsrepræsentant (TR)/Organisationen og dokumentation fra pensionskassen for, at tilkøbsbeløbet / bidraget er indbetalt.

Tilskuddet udbetales, når Fordelingssekretariatet har modtaget dokumentation for, at tilkøbsbeløbet/bidraget er indbetalt, og tilskudsbetingelserne i øvrigt er opfyldt.

 

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer