Ændring af Administrationsgrundlag for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever

 

Fordelingssekretariatets bestyrelse evaluerer løbende de enkelte administrationsgrundlag, og bestyrelsens evaluering  af administrationsgrundlaget for tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever har – som vi tidligere har orienteret om – medført ændringer, som får virkning fra og med skoleåret 2022/23.

Det nye administrationsgrundlag findes på  www.fordelingssekretariatet.dk under Øvrige – Supplerende Sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede – Love og regler.

Med ændringerne ønsker bestyrelsen at sikre, at midlerne anvendes bedst muligt til formålet, som er at understøtte indlæring af det danske sprog for tosprogede elever ved at give supplerende sprogstøtteundervisning og derved sikre, at tosprogede elever hurtigst muligt lærer dansk svarende til kravene i folkeskolen, således at de kan få det fulde udbytte af skolens undervisning i alle fag, og således at de bliver i stand til at gennemføre en uddannelse på linje med alle andre unge.

De vigtigste ændringer i forhold til det nugældende administrationsgrundlag er følgende:

1) Tilskudsordningen har skiftet navn til ”Tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever”.

2) Formålsbestemmelsen er justeret, så den lyder: ”Tilskuddet har til formål at understøtte indlæring af det danske sprog for tosprogede elever. Den supplerende sprogstøtteundervisning skal sikre, at tosprogede elever hurtigst muligt lærer dansk svarende til kravene i folkeskolen, således at de kan få det fulde udbytte af skolens undervisning i alle fag, og således at de bliver i stand til at gennemføre en uddannelse på linje med alle andre unge.”

3) Det er præciseret, at der med supplerende sprogstøtteundervisning forstås ”den ekstra undervisning i dansk, der gives ud over den obligatoriske, skemalagte danskundervisning”.

4) Undervisningen skal - ud over at foregå uden for klasseundervisningen - foregå forskudt i forhold til den obligatoriske danskundervisning. (P.t. skal støtteundervisningen foregå uden for klasseundervisningen, men kan godt foregå samtidig med den obligatoriske danskundervisning).

5) Der kan ydes tilskud til hold på op til og med 5 elever. (P.t. er der ikke noget loft for holdstørrelsen).

6) Det er præciseret, at der ikke gives tilskud til: Den almindelige danskundervisning, undervisning i modtageklasser og udvidede modtageklasser, undervisning i dansk, som foregår gennem to-lærerstøtte i klassen, undervisningsdifferentiering og/eller anvendelse af andetsprogspædagogiske metoder som en del af fagundervisningen i klassen, undervisning i særligt tilbud jf. Lov om friskoler og private grundskoler mv. kap. 8c, specialundervisning, supplerende undervisning / faglig støtte.

7) Der kan ydes tilskud til en elevs supplerende sprogstøtteundervisning inden for maksimalt 3 på hinanden følgende skoleår. Reglen er præciseret nærmere i administrationsgrundlaget. (P.t. er der ikke noget loft for, hvor mange år en elev kan udløse tilskud).

8) Skolen kan ikke anvende de tildelte støttelektioner på andre elever end de elever, der er søgt tilskud for. (P.t. kan tildelte lektioner omfordeles, hvis skolens støttebehov ændrer sig).

9) Skolen kan ikke omfordele de tildelte støttelektioner mellem de elever, der er søgt tilskud for. (P.t. kan tildelte lektioner omfordeles, hvis skolens støttebehov ændrer sig).

10) På protokollen, som indsendes til Fordelingssekretariatet, skal skolen ved holdundervisning oplyse elevernes navne og elevernes cpr.nr. (P.t. skal skolen kun oplyse holdets navn).

11) Med virkning fra skoleåret 2022-23 skal skolen anvende Fordelingssekretariatets protokol. (P.t. kan skolen benytte egen protokol). Protokolmateriale til brug for registrering af støtteundervisning i skoleåret 2022/23 vil være tilgængeligt på Fordelingssekretariatets hjemmeside inden skoleårets start.

12) Der er indsat nyt afsnit 5 vedrørende handleplaner, evaluering og stikprøver. Skolen skal sammen med ansøgningen indsende en handleplan for hver enkelt elev og minimum to gange årligt, i december og april, evaluere hver enkelt elevs udbytte af den supplerende sprogstøtteundervisning.

Evalueringerne skal indsendes til Fordelingssekretariatet senest hhv. 15. januar og 15. maj. Der udtages stikprøver fra de indsendte dokumenter, og indholdet heraf vil blive kontrolleret. Fordelingssekretariatet udarbejder en formular, som skal anvendes ved udarbejdelsen og indsendelsen af handleplaner og evalueringer. Formularen vil være tilgængelig på Fordelingssekretariatets hjemmeside i august 2022.

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer