Tilskud til befordring af elever med svære handikap i skoleåret 2023/24

Ansøgning om befordringstilskud i skoleåret 2023/24 til allerede indmeldte og tilskudsberettigede elever med svære handikap skal indsendes til Fordelingssekretariatet senest den 1. maj 2023.

For elever med svære handikap, der indmeldes i skolen efter denne ansøgningsfrist og inden udgangen af skoleåret 2023/24, kan der løbende søges om befordringstilskud.

Definition på elever med svære handikap

Elever med svære handikap er elever med vedvarende diagnostiske lidelser, der medfører svær fysisk, psykisk, kognitiv, intellektuel og/eller sensorisk funktionsnedsættelse. 

Ansøgningsmateriale
Ansøgningen skal for hver elev, der søges tilskud til, indeholde en
ansøgning og en selvstændig erklæring fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) om diagnose, befordringens nødvendighed samt angivelse af befordrin­gens va­righed og art. I de tilfælde, hvor der ikke udfærdiges en PPR-erklæring, indsendes en lægeerklæring.

For elever, der lider af permanente handikap og som tidligere er godkendt befordring, skal PPR-erklæring fornys hvert 3. år. For nye elever skal der vedlægges en aktuel PPR-erklæring.

Søges der befordring med taxa, skal skolen indhente 2 skriftlige tilbud. Begge tilbud skal vedlægges ansøgningen. Kan der ikke indhentes tilbud, skal skolen redegøre herfor. Der gives tilskud til det billigste befordringstilbud.

En indgået kontrakt kan efter skolens begrundede ønske forlænges i op til 3 år. Den indgåede aftale herom indsendes til Fordelingssekretariatet. Udgiften accepteres reguleret i overensstemmelse med nettoprisindekset. Efter 3 år skal der indhentes mindst 2 nye tilbud.

Skolen har ansvaret for, at ovennævnte dokumentation indhentes, og
at dokumentationen indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for, at Fordelingssekretariatet kan træffe afgørelse i sagen.

Her finder du vejledning i ansøgning om tilskud til befordring af elever med svære handikap.

Ansøgningsskema finder du her.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer