Administrationsgrundlag

 

I administrationsgrundlaget beskrives på overordnet niveau de regler og be­stemmel­ser, der knytter sig til admini­strationen og anvendelsen af Ansættelsesregistret. 

Download Administrationsgrundlag

 

0. Indledning

Dette dokument er administrationsgrundlaget for Fordelingssekretariatets ansættelsesregister "Ansættelsesregistret".

I administrationsgrundlaget beskrives på overordnet niveau de regler og be­stemmel­ser, der knytter sig til admini­strationen og anvendelsen af Ansættelsesregistret.

Admini­strations­grundlaget kan ikke ændres uden besty­relsens godkendelse.

I forlængelse af administrationsgrundla­get er ud­arbejdet en detaljeret brugervejledning.

Administrationsgrundlaget og brugervejlednin­gen suppleres af Fordelingssekretariatets nyhedsbrev "ServiceNyt", som udover ser­vicemed­delelser, løbende information og vejled­ning også kan indeholde meddelel­ser med retsvirkning for skolerne, f.eks. procedureændringer, ændringer af administrationsgrund­lag, æn­dringer i praksis m.v.

Administrationsgrundlaget er gældende fra 1. august 2018.

 

1. Lov- og retsgrundlag

Vedrørende registrering af oplysninger for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Ifølge §11 i Friskoleloven kan Undervisningsministeren tillægge Fordelingssekretariatet yderligere opgaver af administrativ karakter på de frie grundskolers område.

Ifølge §2 i Fordelingssekretariatets vedtægter varetager Fordelingssekretariatet en række opgaver af administrativ karakter på de frie grundskolers område, som Undervisningsministeriet har henlagt til Fordelingssekretariatet.

Ifølge Bilag 1 til Fordelingssekretariatets vedtægter er en af Fordelingssekretariatets opgaver "Drift og vedligeholdelse af et lærerregister over samtlige ledere mv., lærere og børnehaveklasseledere ved friskoler og private grundskoler".

Vedrørende stamdata til Fordelingssekretariatets vikartilskudssystem

Fra Friskoleloven:

§ 11, stk. 1, pkt. 5. Af driftstilskudsbevillingen, jf. § 10, fastsættes på finansloven

5) Et særligt tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning, lærernes kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse, og særlige lærerlønudgifter.

Stk. 3.Undervisningsministeren kan bestemme, at tilskuddene efter stk. 1, nr. 2, 3 og 5 og §17, stk. 1-3, fordeles mellem skolerne af den selvejende institution Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, hvis vedtægter godkendes af Undervisningsministeren.

Fordelingssekretariatet kan fra skolerne indhente de oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af dets opgaver i henhold til 1. og 3. pkt.

  

2. Ansættelsesregistret - formål

Ansættelsesregistrets hovedformål er at modtage, lagre, behandle og udtrække løn-, ansættelses- og arbejdstidsoplysnin­ger for skoleledere, viceskoleinspektører, afdelingsledere, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører, børnehaveklasseledere og lærere ved frie grundskoler.

Registrets og behandlingens formål er herudover at udarbejde statistik om løn-, ansættelses- og arbejdstidsforhold samt at tilvejebringe stamdata til Fordelingssekretariatets vikartilskudssystem.

Der udarbejdes en årlig statistik til Finansministeriet, som indeholder personoplysninger. Øvrige statistikker udarbejdes i anonymiseret form enten som skræddersyede statistikker til Finansministeriet, Undervisningsministeriet, skoleforeninger og Frie Skolers Lærerforening eller som generelle statistikker til skolerne o.a.

 

3. Område

Ansættelsesregistret indeholder person-, ansættelses-, løn-  og arbejdstidsoplysninger for følgende personalekategorier ved tilskudsberettigede frie grundskoler: Skoleledere, viceskoleinspektører, afdelingsledere, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører, børnehaveklasseledere, lærere og timelønnede lærervikarer

Ansættelsesregistret indeholder person-, ansættelses- og arbejdstidsoplysninger for følgende personalekategorier ved tilskudsberettigede frie grundskoler: Pædagogisk og teknisk/administrativt personale.

 

4. Skolens opgaver vedrørende Ansættelsesregistret

4.1. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere skal der være oprettet et skema

Skolen skal oprette et skema for hver skoleleder, viceskoleinspektør, afdelingsleder, afdelingsinspektør, viceafdelingsinspektør, børnehaveklasseleder og lærer.

Har en ansat flere ansættelser på skolen (f.eks. som lærer og børnehaveklasseleder), skal der oprettes et skema for hver ansættelse. For nyansatte skal skemaet oprettes ved ansættelsen.

4.2. Ansættelsesskemaer skal ajourføres pr. 30. april

Skolen skal årligt pr. 30. april ajourføre ansættelsesskemaerne og indberette løndele med henblik på udtræk til forhandlingsstatistik.

Det gælder for skoleledere, viceinspektører, afdelingsledere, afdelingsinspektør, viceafdelingsinspektør, lærere og børnehaveklasseledere, som er ansat pr. 30. april og for timelønnede lærervikarer, som har været ansat indenfor perioden fra 1. maj året før til 30. april i det aktuelle år.

4.3. Ansættelsesskemaer skal ajourføres, inden der ansøges om vikartilskud

Inden der ansøges om vikartilskud, skal skolen ajourføre ansættelsesskemaer for de ansatte, der indberettes som fraværende eller vikarer.

4.4. Orientering om registreringen

Skolen skal orientere den ansatte om dataregistreringen i Ansættelsesregistret. Til det formål har Fordelingssekretariatet udarbejdet en orientering om dataregistreringen, som skolen kan bruge til at orientere de ansatte.

Meningen er, at orienteringen udleveres ved ansættelsens start. Orienteringen findes på www.fordelingssekretariatet.dk. Den skal ikke indsendes til Fordelingssekretariatet.

4.5. Anciennitetsberegning ved ansættelsens start

Ved ansættelse af lærere og børnehaveklasseledere skal skolen beregne den ansattes lønanciennitet og udfylde lønanciennitetsdatoen ved ansættelsens start.

 

5. Ansatte ved kombinerede skoler

Ledere på kombinerede skoler med ledelsesansvar for den samlede institution - dvs. forstandere og viceforstandere på kombinerede fri- og efterskoler og rektorer og vicerektorer på gymnasier med grundskoleafdeling - skal registreres i Ansættelsesregistret, hvis der ikke er ansat en daglig leder af den frie grundskole. På ansættelsen skal der registreres den beskæftigelsesgrad, der svarer til omfanget af beskæftigelsen i den frie grundskole.

For lærere og andre personalegrupper, hvor ansættelsen omfatter både den frie grundskole og efterskole/gymnasium/børnehave, skal beskæftigelsesgraden i den frie grundskole indtastes i feltet "BG i Ansæt."

Beskæftigelsesgraden i efterskole/gymnasium/børnehave skal indtastes i feltet "BG uden for FG" (lærere) og "BG Efs/Gym/Bh" (øvrige ansatte). Øvrige oplysninger om ansættelsen i efterskole/gymnasium/børnehave skal ikke registreres i Ansættelsesregistret.

Ansatte, der kun har opgaver i efterskole/gymnasium/børnehave, skal ikke oprettes i Ansættelsesregistret. Hvis de fungerer som vikarer i enkeltstående timer i den frie grundskole, skal de oprettes i Ansættelsesregistret som timelønnede vikarer.

  

6. Sletning i Ansættelsesregistret

Skolen må ikke foretage sletninger i Ansættelsesregistret af ansatte, der ikke længere er ansat på skolen. Ved fratrædelse skal skolen indtaste fratrædelsesdatoen i Ansættelsesregistret. Fordelingssekretariatet foretager selv de sletninger, der er nødvendige for at persondataforordningens bestemmelser kan overholdes. 


For lærerpersonalet foretager vi ikke sletninger, da disse ansættelser bruges til statistiske formål. Ansættelser for pædagogisk og teknisk-administrativt personale sletter vi fra Ansættelsesregistret, når ansættelsen er ophørt før de seneste 5 regnskabsår. Vi foretager sletning af ansættelser én gang årligt i starten af skoleåret.

 

 

 

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer