Kommissorium

 

§ 1.Udvalgets navn er Certificeringsudvalget.

 

§ 2.Certificeringsudvalget er nedsat af Fordelingssekretariatets bestyrelse i henhold til § 10 i bestyrelsens forretningsorden, hvorefter bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer er udpeget af bestyrelsen.

 

§ 3. Certificeringsudvalget har følgende opgaver, der løses på grundlag af bekendtgørelse nr. 619 vedrørende valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.:

 1. Tilrettelæggelse og udvikling af certificeringskurser.
 2. Etablering af et fælles korps af kvalificerede undervisere samt disses forberedelse til varetagelse af undervisningsopgaven.
 3. Samarbejde/koordination med skoleforeninger og Fordelingssekretariatet vedr. certificering og certificeringskurser.
 4. Koordinering af samlet uddannelsesplan for modul 1-4 kurser samt gencertificeringskurser.
 5. Sagsbehandling og endelig indstilling til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet via udvalgssekretariatet vedr. certificering og fornyelse heraf.
 6. Behandling af særlige ansøgnings-, kursus- og meritvurderingssager.
 7. Behandling af meritvurderingssager efter indstilling fra skoleforeningerne.
 8. Deltagelse i årlig evaluering af certificeringskurser m.v. sammen med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og skoleforeningerne.
 9. Informationsvirksomhed om certificering og certificeringskurser.

 Certificeringsudvalget kan efter aftale påtage sig øvrige certificeringsrelaterede op­gaver for Fordelingssekretariatets bestyrelse.

 

§ 4. Nedenstående opgaver varetages af de enkelte skoleforeninger og indgår således ikke i Certi­ficeringsudvalgets ansvars-, kompetence- og opgaveområde:

 1. Modtagelse og behandling af ansøgninger om merit og optagelse på modul 1-4 kurser samt efteruddannelseskurser.
 2. Vurdering og stillingtagen til ansøgeres forudsætninger, kvalifikationer m.v. i.h.t. bekendtgørelsens § 6-8 incl.
 3. Sagsbehandling, journalisering, arkivering m.v. af ansøger-, merit- og kursussager frem til fremsendelse af certificeringsanmodning til Certificeringsudvalget.
 4. Forelæggelse for Certificeringsudvalget af særlige ansøgnings-, kursus-, merit- og certificeringssager.
 5. Forelæggelse for Certificeringsudvalget af meritvurderingssager
 6. Kursusplanlægning og -administration.
 7. Afholdelse af modul 1-4 kurser samt efteruddannelseskurser i.h.t. bekendtgørelsen § 11-16
 8. Samarbejde og koordination med eksterne kursuspartnere og -steder.
 9. Informationsvirksomhed om og markedsføring af kurser.
 10. Rådgivning og bistand om certificering og certificeringskurser.
 11. Udarbejdelse af kursusmaterialer.
 12. Andre opgaver med relation til den praktiske kursusafholdelse.
 13. Udarbejdelse af certificeringsanmodninger i.h.t. bekendtgørelsen § 9 til Certificeringsudvalget.
 14. Skoleforeningernes deltagelse i den årlige evaluering af certificeringskurser.

 

§ 5.Opgaver vedrørende regelfastsættelse og forvaltning af Fordelingssekretariatets bevilling til tilskud til certificeringsuddannelse m.v. varetages af Fordelingssekretariatets bestyrelse og ad­ministration.

 

§ 6.Certificeringsudvalget er ansvarlig over for Fordelingssekretariatets bestyrelse.

 

§ 7.Forvaltningslovens og offentlighedslovens regler gælder for Certificeringsudvalgets virk­somhed.

 

§ 8.  Certificeringsudvalget består af 3 medlemmer, der udpeges af Fordelingssekretariatets bestyrelse efter indstilling fra Danmarks Private Skoler, Dansk Friskoleforening og Foreningen af Kristne Friskoler, idet hver for­ening indstiller mindst én person.

Ved udpegningen vil Fordelingssekretariatets bestyrelse lægge vægt på, at udvalgsmedlem­merne besidder kompetence til at vurdere de krav til ansøgerne til certificering, som er beskre­vet i bekendtgørelsen.

Udpegningsperioden er 2 år jfr. dog nedenfor.

I 2017 afgår udvalgsmedlemmet udpeget af Dansk Friskoleforening.

Udpegning foretages i november måned med virkning fra 1. december. Genudpegning kan finde sted.

Fordelingssekretariatets ansatte og bestyrelsesmedlemmer kan ikke udpe­ges til Certificeringsudvalget.

Fordelingssekretariatets sekretariatschef del­tager i udvalgs­møder med taleret, men uden stemmeret. Andre ansatte i Fordelingssekretariatet kan efter sekretariatschefens afgørelse deltage i udvalgsmøder.

Fordelingssekretariatet yder Certificeringsudvalget sekretariats- og anden bistand.

 

§ 9. Certificeringsudvalget konstituerer sig med en formand og næstformand på første møde efter en udpegning. Næstfor­manden fungerer som stedfortræder ved for­mandens forfald.

 

§ 10. Certificeringsudvalget er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemme­flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

 

§ 11. Certificeringsudvalget skal føre protokol over sine møder.

Ethvert udvalgsmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Konstateret inha­bilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmer, der ikke har deltaget i mødet, underskriver med tilføjelsen "Set".

 

§ 12. Certificeringsudvalgets medlemmer kan ikke af­sættes i udpegningsperioden.

Fratræder et udvalgsmedlem i udpegnings­perioden efter eget ønske eller bliver en udvalgspost vakant som følge af dødsfald, skal Fordelingssekretariatets bestyrelse hurtigst muligt og efter indstilling fra den pågældende skoleforening udpege et nyt medlem for resten af ud­pegningspe­rioden.

 

§ 13. Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet fastsætterCertificeringsudvalgets forret­ningsorden.

 

§ 14. Hvis der i udpegningsperioden opstår generel inhabilitet for et udvalgsmedlem, kan ved­kommende ikke længere være medlem af udvalget og må udtræde. Nyud­pegning gen­nemføres hurtigst muligt af Fordelingssekretariatets bestyrelse og efter indstilling fra den pågældende skoleforening.

 

§ 15.Certificeringsudvalgets medlemmer skal være myn­dige, og mindst et flertal, herunder forman­den, skal være registreret i CPR med bopæl i Dan­mark.

 

§ 16. Certificeringsudvalgets medlemmer er ikke i udøvelsen af udvalgshvervet underlagt beslutninger truffet af den skoleforening, som har indstillet den pågældende.

 

§ 17. Certificeringsudvalget repræsenteres af den funge­rende formand.

 

§ 18. Spørgsmål vedrørende enkeltpersoners, organisationers, myndigheders, virksomheders samt friskoler og private grundskolers ret overfor Certificeringsudvalget afgøres af bestyrelsen for Fordelingssekretariatet. Klager over Certificeringsudvalgets virksomhed skal via udvalgets sekretariat forelægges Fordelingssekretariatets bestyrelse.

 

§ 19. Intet medlem af Certificeringsudvalget må deltage i Fordelingssekretariatets daglige le­delse og ad­ministration.

 

§ 20. Rejseudgifter i.f.m. møder i udvalget for Certificeringsudvalgets medlemmer ydes efter Finansministeriets gældende regler.  Øvrige udgifter til udvalgets arbejde afholdes af Fordelingssekretariatet indenfor rammerne af Fordelingssekretariatets bevilling til tilskud til certificering m.v. Udvalgsmedlemmer modtager ikke veder­lag for udvalgsarbejdet.

 

§ 21. Certificeringsudvalgets medlemmer er ansvar­lige efter dansk rets almindelige erstat­ningsreg­ler og er ikke omfattet af Fordelingssekretariatets bestyrelses- og ledelsesforsikring.

 

§ 22. Certificeringsudvalgets formand er ansvarlig for, at der løbende rapporteres om udval­gets arbejde til Fordelingssekretariatets bestyrelse. Fordelingssekretariatets bestyrelse fastsætter art og omfang af rapporteringen.

 

§ 23. Fordelingssekretariatetsbestyrelse træffer beslutning om ændring af kommissoriet og forretningsordenen for Certificeringsudvalget og om nedlæggelse af udvalget.

 

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer