3. Afgrænsning

 

Dette befordringstilskud omfatter alene tilskudsberettigede elever med svære handikap for befordring mellem skole og hjem dvs. elever med vedvarende diagnostiske lidelser, der medfører svær fysisk, psykisk, kognitiv, intellektuel og/eller sensorisk funktionsnedsættelse. 

Alle tilskudsberettigede skoler under lov om friskoler og private grundskoler og ind­meldte, tilskudsberettigede elever herpå kan få tilskud til befordring af elever med svære handikap. 

En skole er tilskudsberettiget fra det tids­punkt, hvor Fordelingssekretariatet fra Undervisningsministeriet får oplyst, at skolen er tilskudsberettiget. 

En elev er tilskudsberettiget, når eleven op­fylder de krav, der er fastsat herom i Lov om friskoler og til­skudsbekendtgørelsen. Der gives alene tilskud til elever i 0.-10. klasse incl. 

En elev er befordringsberet­tiget, når eleven opfylder de krav, der er fastsat herom i administrationsgrundla­get. 

Elever, der har behov for befordring mellem skole og hjem som følge af andre og ikke-vedvarende former for sygdomme/funktionsnedsættelser (f.eks. et brækket ben), der ikke kan henføres til ovenfor nævnte svære handikap, kan søge om tilskud hertil gennem den separate tilskudsordning for befordring af syge elever, jfr. Fordelingssekretariatets administrationsgrundlag for befordring af syge elever.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer