8. Elektronisk kommunikation

 

Fordelingssekretariatets bestyrelse har vedtaget, at skolernes indrapportering til Fordelingssekretariatets sagsbehand­lings­systemer skal foregå elektronisk med min­dre der i hvert enkelt tilfælde er truffet aftale om andet mellem skolen og Fordelingsse­kretariatet. 

Fordelingssekretariatets bestyrelse har vedtaget, at kommunikationen mellem For­delingssekretariatet og skolerne i vi­dest mu­ligt omfang skal foregå elektro­nisk og at skolerne som minimum skal tilvejebringe en fungerende e-mail adresse. 

Fordelingssekretariatet vil i videst muligt omfang gøre ansøgningsmateriale, blan­ketter, erklæringer, vejledninger m.v. elek­tronisk tilgængelige på www.fordelingssekretariatet.dk. 

Fordelingssekretariatet vil i videst muligt omfang kommunikere elektronisk med sko­lerne og deres revisorer. Kommuni­kationen vil foregå til de e-mail adresser, som sko­lerne og skolernes revisorer har meddelt til Fordelingssekretariatet. 

Fordelingssekretariatet påtager sig ikke an­svar for fejl og mangler i tilskudsadmi­nistra­tionen og -udbetalinger som følge af fejl og mangler i skolernes eller revisorernes e-mai­ladresser og/eller skolernes IT-tekniske in­frastruk­tur eller driften heraf.

Personoplysninger skal indsendes sikkert via Eunomia.

Indholdsfortegnelse

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer