0. Indledning

 

Dette dokument er administrations­grundla­get for Fordelingssekretariatets ­tilskud til elever med svære handikap til befordring mellem skole og hjem. 

I administrationsgrundlaget beskrives på overordnet niveau, de regler og be­stemmel­ser, der knytter sig til admini­strationen og anvendelsen af dette befordringstilskud.

Dette befordringstilskud forde­les mellem skolerne af Fordelingsse­kretariatet, hvis vedtægter godkendes af Undervisningsministeriet.

Ifølge disse vedtægter fastsætter besty­rel­sen for Fordelingssekretariatet de nærmere retningsli­nier for fordeling af tilskuddene.

Disse nærmere retningslinier - admini­strati­onsgrundlaget - er vedtaget af For­delings­sekretariatets bestyrelse. Admini­strations­grundlaget kan ikke ændres uden besty­relsens godkendelse. 

I forlængelse af administrationsgrundlaget er udarbejdet detaljeret forretningsgangsbeskrivelse og brugervejledning. Brugervejledningen findes på www.Fordelingssekretariatet.dk. 

Administrationsgrundlaget suppleres af Fordelingssekretariatets nyhedsbrev "ServiceNyt", som udover ser­vicemed­delelser, løbende information og vejled­ning også kan indeholde meddelel­ser med retsvirkning for skolerne og til­skuds­administrationen f.eks. procedureændringer, ændringer af administrationsgrund­lag, æn­dringer i praksis m.v.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer