4. Tilskudsmodel

 

Der ydes kun tilskud: 

  • Til ele­ver med gyldigt CPR-nummer og afstandsmæssigt fra skolens eller introduktionskursussted/brobygningsinstitutionens/praktikstedets officielle hovedadresse og til den adresse, som eleven er registreret på i folkeregisteret.  
  • Til ele­ver med svære handikap, som efter bekendt­gørelse om folke­regi­strering, ikke skal folkeregistreres, og fra skolen og til disse elevers regi­strerede hjemmeadresse. 

Den fysiske befordring vil normalt foregå mellem skolen og forældrenes adresse(r). Efter konkret ansøgning kan befordringen dog også foregå mellem skolen og andre for elevens velfærd relevante adresser. Der ydes tilskud til to ture pr. skoledag, der som udgangspunkt er én kørsel til skole og én kørsel fra skole. Der ydes ikke befordringstilskud til kørsel  imellem undervisningssteder. Der ydes altid kun tilskud indenfor den fastsatte maksimumafstand, som er 25 km. 

Elever med svære handikaps befordring i forbindelse med introduktionskurser og brobygningsforløb er også omfattet af ordningen. 

Tilskuddet administreres og fordeles af For­delingssekretariatet efter ansøgning fra skolen. Ansøgningen skal fornys hvert skoleår. An­søgningen skal indeholde en skoleansøgning og en selvstændig erklæring fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) om diagnose, befordringens nødvendighed samt angivelse af befordrin­gens va­righed og art. For eksisterende elever, der lider af permanente handikap og som tidligere er godkendt befordring, skal PPR-erklæring fornys hvert 3. år. Sammen med ansøgningen indsendes en af forældrene underskrevet samtykke-erklæring vedrørende behandling og videregivelse af helbredsmæssige oplysninger. I de tilfælde, hvor der ikke udfærdiges en PPR-erklæring, indsendes en lægeerklæring.

Fordelingssekretariatet dækker udgiften til sygehus-, læge- eller psykologerklæring.

Der ydes normalt kun tilskud til befor­dring på skoledage i tidsrummet fra mandag til fredag og frem til kl. 17.00. 

Der ydes ikke befordringstilskud ud over maksimumsgrænsen på 25 km. fra hjem til skole og 25 km. fra skole og hjem. Ved over­skridelse af den mak­simale afstand sker der en for­holdsvis ned­skæring af til­skuddet. Der er ingen minimumafstand for svært handikappede ele­ver. 

Ved befordring med taxa skal skolen indhente 2 skriftlige tilbud. Begge tilbud skal vedlægges ansøgningen. Kan der ikke indhentes tilbud, skal skolen redegøre herfor. Der gives tilskud til det billigste befordringstilbud. En indgået kontrakt kan efter skolens begrundede ønske forlænges i op til 3 år. Den indgåede aftale herom indsendes til Fordelingssekretariatet. Udgiften accepteres reguleret i overensstemmelse med nettoprisindekset. Efter 3 år skal der indhentes mindst 2 nye tilbud.

Ved forældrekørsel skal skolen angive afstanden mellem skole og hjem. Der ydes tilskud efter statens høje kilometersats. Der kan ydes tilskud til 4 ture pr. skoledag

Ved kørsel med skolens egen bus/ indlejede vognmand ydes ligeledes tilskud efter statens høje kilometersats. Der kan ydes tilskud til 2 ture pr. skoledag.

En skole med to eller flere elever, der har svære handikap, kan arrangere samkørsel for disse elever under forudsætning af, at sam­kørslen samlet set er mere økonomisk end befor­dring af eleverne enkeltvis. Man må kunne påregne op til 60 minutters transporttid/ventetid pr. tur - ud over egen direkte transporttid mellem skole og hjem - før der, efter konkret ansøgning og sagsbehandling, evt. vil kunne ændres i den tilbudte samkørsel/befordring. 

Ifald eleven er berettiget til befordrings­til­skud vil skolen modtage et tilskudstil­sagn fra Fordelingssekretariatet. Et til­skudstilsagn gælder maximalt for det skoleår, som ansøgningen vedrører. Der kan som udgangspunkt ikke iværksættes tilskudsstøttet befordring før der foreligger et tilskudstilsagn fra Fordelingssekretariatet. 

Tilskuddet udbetales som månedligt forudbetalte rater. 

Såfremt der opstår ændringer i en elevs situation, således at befordringsbehovet ændres efter at der er givet et tilskudstilsagn, er skolen forpligtet til hurtigst muligt at give Fordelingssekretari­atet meddelelse herom. Fordelingssekretariatet er berettiget til at foretage regulering i det tildelte tilskud. 

Ved taxakørsel skal der indsendes halvårlig bilagsdokumentation for kørslen fra skoleårets start til 31. december og fra 1. januar til ultimo skoleåret. Dokumentationen indsendes til Fordelingssekretariatet henh. senest 1. februar og 1. september. 

Ved forældrebefordring og kørsel med skolens egen bus/ indlejede vognmand skal der aflægges et halvårligt kørselsregnskab (kørebog), dvs. et regnskab med skæring 31. december og et regnskab med skæring ultimo skoleåret. Regnskaberne indsendes til Fordelingssekretariatet henh. senest 1. februar og 1. september. 

Ved befordringsperiodens afslutning opgøres de faktiske udgifter, hvorefter det endelige tilskud beregnes og der foretages eventuel regulering. Regulering skal være foretaget af Fordelingssekretariatet senest 1. oktober efter det pågældende skoleår. 

Der føres et akkumuleret bevillingsregn­skab for bevillingen til befordring af elever med svære handikap.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer