1. Lov- og regelgrundlag

 

Fordelingssekretariatets virksomhed hviler i vid udstrækning på det samme lovgrundlag, som gælder for friskoler og private grund­skoler, dvs.: 

 • Friskoleloven (Bekendtgørelse nr.  1111 af 30. august 2018 af lov om friskoler og private grund­skoler m.v. med senere æn­dringer) 
 • Tilskudsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1833 af 18. december 2015 om tilskud til friskoler og private grundsko­ler med senere ændringer) 
 • Revisionsbekendtgørelsen (Be­kendt­gørelse nr. 957 af 6. juli 2017 om re­vision og til­skudskontrol m.m. ved frie grundskoler m.v. med senere ændringer) 

Herudover er Fordelingssekretariatet om­fattet af: 

 • Forvaltningsloven 
 • Offentlighedsloven 
 • Finansloven 
 • Sekretariatets ved­tægter 

De bestemmelser fra ovenstående, der di­rekte vedrører befordringstilskuddet, er gen­givet ne­denfor. 

Love og bekendtgørelser kan findes i de­res fulde udstrækning på www.retsinfo.dk

Fordelingssekreta­riatets vedtægter kan fin­des på Fordelingssekretariatets hjemmeside www.fordelingssekretariatet.dk

 

1.1. Finansloven

Der er på finansloven afsat en pulje og fastsat et betalingsloft til nedsættelse af befordringsudgifter for elever ved de frie grundskoler. Tilskuddet administreres af Fordelingssekretariatet.

 

1.2. Revisionsbekendtgørelsen

§ 9. Reglerne i §§ 1 - 8 gælder også for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, Deutscher Schul- und Sprac­hverein für Nordschleswig samt Fri­plads- og Vikarkassen for pri­vate, selvejende gym­nasier, studenter- og hf-kurser for de tilskud, de modtager fra statskassen. 

Stk. 2. Revisor skal stikprøvevis kon­trollere, at udbetalte tilskud m.v. er be­hørigt doku­mente­ret, og at udbetalingen er i overens­stemmelse med love, admi­nistrative for­skrifter og ved­tægter. Revisor er berettiget til direkte fra sko­lerne at indhente oplysninger om størrel­sen af udbetalte tilskud og oplysninger, der har betydning for bedømmelsen af de udbetalte tilskuds beretti­gelse. Revi­sor kan kræve, at oplysningerne atteste­res af skolernes revi­sorer. 

 

1.3. Fordelingssekretariatets ved­tægt 

§ 1, Stk. 2. Fordelingssekretariatet er en selvejende institution oprettet den 1. juli 2003. Fordelingssekretariatet har til formål at for­dele følgende tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v. med senere ændringer:

 1. Tilskud til befordring af syge ele­ver.
 2. Et særligt tilskud til ekstraudgifter til befordring af elever med svære handikap.
 3. Tilskud til befordring i forbindelse med introduktionskurser og bro­bygningsforløb.
 4. Tilskud til nedbringelse af skolepenge, nedbringelse af beta­ling for ophold på kostafde­linger og ned­brin­gelse af foræl­drebetalingen for skolefritids­ord­ninger.
 5. Et særligt tilskud til vikarudgifter, sygeundervis­ning, lærernes kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse og særlige lærerlønsudgifter.
 6. Et særligt tilskud til de frie skoleforeninger til varetagelse af fælles opgaver om tilsyn.
 7. Et særligt tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever.

 

§ 3. Bestyrelsen er ansvarlig overfor undervisningsministeren.

Stk. 2. Bestyrelsen varetager Fordelingssekreta­riatets overordnede ledelse og er juridisk samt økonomisk ansvarlig for, at Fordelingssekretariatets opgavevaretagelse finder sted i overens­stemmelse med lov om fri­skoler og private grundskoler m.v. med senere ændringer, anden lovgiv­ning samt Forde­lingssekretariatets vedtægt.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere prin­cipper og retningslinjer for fordeling af de tilskud og varetagelse af de opgaver, der er nævnt i § 1, stk. 2, og § 2.

Stk. 4. Forvaltningslovens og offentlighedslovens regler gælder for Fordelingssekretariatets virksomhed.

§ 7. Bestyrelsen skal som led i forvaltningen af Fordelingsse­kreta­riatets midler iagttage gældende regler, tage skyldige økonomiske hensyn og sikre, at midlerne anvendes til størst mulig gavn for sekretariatets virksomhed.

Stk. 2.  Fordelingssekretariatet kan indhente oplysninger fra friskoler og private grundskoler i overensstemmelse med reglerne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. med senere ændringer samt helt eller delvist tilbageholde tilskud, hvis sekretariatet vurderer, at der ikke foreligger den nødvendige dokumentation for, at skolen er tilskudsberettiget, eller at modtagne tilskud er berettigede.

 Stk. 3. Ethvert spørgsmål vedrørende friskoler og private grundskolers ret overfor Fordelingssekretariatet i forbindelse med sekretariatets tilskudsadministration og sagsafgørelser afgøres af bestyrelsen.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer