4. Tilskudsmodel

 

Det generelle befordringstilskud omfatter de pr. 5. september indmeldte, tilskuds- og be­fordringsberettigede elever ved alle til­skudsberetti­gede, frie grund­skoler i Dan­mark (excl. de tyske min­dretalsskoler). 

Det generelle befordringstilskud fordeles proportionalt til skolerne i for­hold til det pr. 5. september af For­delingssekretariatet beregnede antal befor­dringsberettigede ki­lometre for indmeldte, tilskuds- og befordringsberettigede elever på hver skole. 

Det be­regnede befordringstilskud til skolerne fastsættes således at de udbetalte befordrings­tilskud samlet set ikke overstiger den årlige befor­dringsbevilling fra staten. 

Skoler der ønsker at søge tilskud til generel befordring skal via Eunomia indsende elevdataudtræk nr. 257 i CSV-format fra Undervisningsministeriets elevindberetningssystem.

Indberetningen må alene omfatte de pr. 5. september på skolen indmeldte, tilskuds- og befordringsbe­rettigede ele­ver med gyldigt CPR-nummer til den adresse, eleven er registreret på i folke­registeret, og elever, som efter bekendt­gørelse om folkeregistre­ring, ikke skal folke­registre­res og til disse elevers registrerede hjemmeadresse.

Fordelingssekretariatet foretager afstandsmåling af elevernes adresser mellem skole og hjem.

Elever med afstand over 5 km. vil indgå i beregningen. En elev kan kun være befordringsberettiget op til 15,0 km.

Herunder et eksempel på hvordan elevernes km. indgår i det samlede elevkm.-tal:

Elevens faktiske afstand skole-hjem

Bundgrænse 5 km.
Topgrænse 15 km.

Km.-tal der indgår i det samlede elevkm.-tal


5 km.


5 km. er lig med bundgrænse


0 km.


9,5 km.


5 km. medtælles ikke (bundgrænse)


4,5 km.15 km.


15 km. (topgrænse) der fragår 5 km. (bundgrænse)10 km.25 km.


25 km. justeres ned til 15 km. (topgrænse) og der fragår 5 km. (bundgrænse)10 km.

 

Afstanden måles altid fra skole til elevens folkeregisteradresse (og ikke omvendt eller på andre måder) af Forde­lingssekretariatet. Den målte af­stand er altid den korteste strækning. 

Afstandsmålingen foregår alene efter de principper, som Fordelingssekretariatets af­standsmå­lingsprogram bruger. Af­standsmå­lingen er objektiv og kan kun fravi­ges, hvis programmet ikke kan beregne afstanden. I disse tilfælde fastsættes elevens afstand, mellem skole og hjem, som et gennemsnit af skolens tilskudsberettigede km. pr. elev.

Det af Fordelingssekretariatet bereg­nede befordringstilskud pr. skole udbe­tales til sko­lerne ul­timo december og skal således an­vendes til at yde befor­dringstilskud i hele det sko­leår, hvori ud­betalingen foretages. Sko­lerne vil i.f.m. udbetalingen modtage et til­skudstilsagn. 

Skolerne kan herudover af egne midler yde befordringstilskud, herunder til ord­ninger, der er fælles for skolernes elever og andre frie grundskolers elever, f.eks. i form af en busrute. 

Det er skolernes beslutning, hvordan tilskuddet fordeles blandt eleverne. Skolernes anvendelse af det tildelte be­for­dringstilskud skal dog overholde følgende over­ord­nede ret­ningslinier: 

  • Befordringstilskud skal gives til befor­dring mellem skolen og forældrenes bopæl eller det­tes nær­hed. 
  • Befordringstilskud ydes nor­malt til befor­dring med billig­ste be­for­drings­mid­del. 
  • En skole kan enten selv - eller sam­men med andre skoler - etablere en særlig befor­dringsordning eller indgå en aftale med foræl­drene om, at foræl­drene mod en vis godtgørelse selv sørger for befordringen. 

Selvom der i en kommune er gratis offentlig befordring for elever, kan der være tilfælde, hvor skolens elever ikke kan benytte denne befordring, fordi der ikke er offentlig trafik i det område, hvor eleven bor eller hvor skolen ligger. I sådanne tilfælde kan der gives tilskud til befordring af disse elever.

Det er skolens ansvar og opgave at an­vende det modtagne tilskud til drift, ind­køb og udbetaling af: 

  • Tilskudsstøttede rejsehjemler (bus­kort, klippekort, døgnkort, færge- og togbilletter etc.), 
  • Tilskudsstøttede befordrings­midler (egen bus, indlejet vognmand, fælles bus etc.), 
  • Direkte befordringstilskud (for­ældre­befordring, cykelgodtgø­relse etc.) til skolens foræl­dre/elever. 

Al kontakt med "leverandører" af elev­befor­dring varetages således af skolen selv og uden For­delingssekretariatets mellemkomst. 

Skolen skal have forbrugt/ udbetalt det modtagne tilskud inden udgangen af skoleåret. Evt. ikke forbrugt/ udbetalt tilskud skal returneres til Fordelingssekretariatet.

Skolerne skal én gang årligt afgive en ledelseserklæring underskrevet af skolelederen og bestyrelsesformanden om, at det modtagne tilskud er regnskabsført og revideret i overens­stemmelse med lovgivningen og de sær­lige regnskabs- og revisionsbestemmel­ser, som gælder for de frie skoler, og er anvendt til formålet.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer