6. Tilskudsinddragelse

 

6.1 Mangelfuld administration

Hvis Fordelingssekretariatet konstaterer, at en skole ikke administrerer fripladstilskud og opholdsstøtte efter reglerne i lovgivningen og administrationsgrundlaget, og hvis disse fejl og/eller mangler ikke rettes på opfordring, kan Fordelingssekretariatet kræve dele af eller hele tilskuddet tilbagebetalt og bestemme, at skolen ikke kan komme i betragtning ved tilskudsfordeling, før alle fejl og/eller mangler er udbedret.

Det er Fordelingssekretariatets pligt at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af til­skud, der af skolerne ikke er behørigt doku­menteret og/eller er udbetalt i uoverensstem­melse med love og bestem­melser og nærværende administra­tions­grundlag og/eller er anvendt i uoverensstem­melse med tilskuddets formål.

 

6.2 Fejl og mangler vedr. forældreansøgninger

Overholdes tidsfristen for indrapportering af forældreansøgningsskemaer ikke, kan Fordelingssekretariatet bestemme, at skolen helt eller delvist udgår af fordelingen i det pågældende fordelingsår.

Det samme gælder, såfremt skolens/forældrenes oplysninger og/eller ansøgninger er fejlbehæftede eller mangelfulde på væsentlige punkter, og hvis fejlene og manglerne ikke rettes på opfordring.

 

6.3 Fejl og mangler vedr. redegørelser

Indtaster og indsender skolen ikke redegørelse for fordeling af det modtagne tilskud til friplads/opholdsstøtte blandt skolens elever inden den fastsatte tidsfrist, får skolen en påmindelse med en ny tidsfrist.

Overholder skolen ikke den fornyede tidsfrist, dvs. at redegørelsen fortsat ikke er indtastet i Fripladssystemet og indsendt i underskrevet stand af skolens leder og  bestyrelsesformand, vil årets tilskud blive krævet tilbagebetalt til Fordelingssekretariatet.

 

6.4 Modregningsadgang

Sker tilbagebetaling af tilskud, der er krævet tilbagebetalt fra skolen, ikke til den fastsatte betalingsfrist, kan Fordelingssekretariatet foretage modregning i andre tilskud fra Fordelingssekretariatet.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer