4. Tilskudsmodel

 

4.1. Indledning

Fripladstilskuddene udbetales som to bevillinger, der fordeles til tre forskellige tilskud:

 1. Tilskud til nedbringelse af skolepenge. (FL 20.22.02.10, friplads- og opholdsstøtte til elever *1)
 2. Tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling. (FL 20.22.02.10, Friplads- og opholdsstøtte til elever *1)
 3. Tilskud til nedbringelse af forældrebetaling for skolefritidsordninger (SFO). (FL 20.22.02.20, Fripladstilskud til SFO)

*1) Fordelingen fastlægges af Fordelingssekretariatet i forbindelse med tilskudsberegningen.

 

4.2. Tilskud til nedbringelse af skolepenge og tilskud til nedbringelsen af forældrebetaling for skolefritidsordninger (SFO)

Skolerne er forpligtet til at orientere alle skolens forældre om tilskudsmulighederne. Elever, der får dækket forældrebetalingen fuldt ud af bopælskommunen, kan dog ikke søge om fripladstilskud.

Fordelingssekretariatet udarbejder hvert år en indkomstbaseret, pris- og løntalsreguleret fordelingsnøgle og fastlægger årets maksimale forældrebetaling, der gives tilskud til. Den maksimale tilskudsberettigede forældrebetaling, for henholdsvis fripladstilskud til skolepenge og fripladstilskud til SFO, opgøres som 3. kvartil af forældrebetalingen på alle de frie tilskudsberettigede grundskoler i Danmark, der har søgt fripladstilskud i det foregående kalenderår.

Forældrebetalingen defineres som det faste basisbeløb der opkræves hos forældrene. Evt. særskilt betaling for materialer, madordning, lejrskole el. lign. kan ikke indgå i den forældrebetaling, der ydes tilskud til.

I april får alle tilskudsberettigede skoler adgang til det kommende skoleårs ansøgningsmateriale bestående af: 

 • Ansøgning om fripladstilskud
 • Fordelingsnøgle fripladstilskud
 • Vejledning til ansøgningsmaterialet

Alle skolens indskrevne og tilskudsberettigede elever pr. 5/9 kan søge om fripladstilskud.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives af forældrene og afleveres til skolen for enhver elev, som ønskes omfattet af tilskudsmuligheden.

Skolen kan kun få tildelt fripladstilskud på grundlag af ansøgere med et indtægtsgrundlag, der ligger indenfor fordelingsnøglens indkomstgrænser.

Forældrene og skolen kan af fordelingsnøglen se indkomstgrænserne for Fordelingssekretariatets fordeling af Fripladstilskud.

Forældrenes CPR-numre, adresse og underskrift skal fremgå af ansøgningsskemaet. Forældrene skal med deres underskrift give Fordelingssekretariatet tilladelse til at indhente alle relevante oplysninger hos SKAT, CPR og andre offentlige registre med betydning for Fordelingssekretariatets behandling af ansøgningen.

På baggrund af forældreansøgningerne skal skolen indtaste forældrenes CPR-numre og enkelte andre oplysninger i fripladssystemets elektroniske indberetningsskema i Eunomia på Fordelingssekretariatets hjemmeside www.Fordelingssekretariatet.dk.

Skolen skal til brug for revisionen og som dokumentation, opbevare de udfyldte og underskrevne forældreansøgninger som bilag til det fordelingsår, som ansøgningerne vedrører.

På baggrund af skolernes indberettede CPR-numre rekvirerer Fordelingssekretariatet de for sagsbehandlingen nødvendige oplysninger fra offentlige registre, herunder følgende indkomstoplysninger hos SKAT, til beregning af forældrenes indkomstgrundlag: 

 • Personlig indkomst
 • Kapitalindkomst (positiv nettokapitalindkomst)
 • Aktieindkomst (kun aktieindkomst, der beskattes med 42%)

Indkomstoplysningerne, der lægges til grund for beregning af indkomstgrundlaget, er indkomsten for kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret begynder.

Indkomstgrundlaget nedsættes med 10.000 kr. (pl-reguleret), for hver af elevens hjemmeboende søskende, der er under 18 år pr. den 5/9 i skoleåret. I beregningen kan max. indgå 3 søskende.

I undtagelsestilfælde, hvor der ikke kan skaffes indkomstoplysninger fra kalenderåret forud for skoleåret, kan Fordelingssekretariatet beslutte, at forskudsregistreringen kan lægges til grund for beregning af indkomstgrundlaget.

Evt. indtægter i udenlandsk valuta skal omregnes til danske kroner på grundlag af indkomstårets gennemsnitskurs. Dækker indkomstoplysningerne ikke et helt indkomstår, kan Fordelingssekretariatet opgøre en beregningsmæssig helårsindkomst til brug for fastsættelse af indkomstgrundlaget.

I tilfælde hvor forældremyndigheden ikke ligger hos forældrene og indkomstgrundlaget derfor ønskes fastsat på et andet grundlag, skal der ansøges herom hos Fordelingssekretariatet.

Forældrenes indkomstgrundlag, således som dette er opgjort af Fordelingssekretariatet, danner grundlaget for beregning af skolens fripladsbehov.

 

4.2.1. Fordeling af fripladstilskuddet imellem skolerne.

Hvert år beregner Fordelingssekretariatet skolernes samlede behov for fripladstilskud til henholdsvis skolepenge og SFO-betaling.

Beregningen foretages på basis af indkomne, gyldige ansøgninger og Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle.

Forholdet mellem det samlede behov og det samlede fripladstilskud opgøres (tilskudsprocenten), hvorefter den enkelte skoles andel i fripladstilskuddet beregnes.

Eksempel på beregning af skolens fripladsbehov:

Hver skoles antalsmæssige fripladsbehov opgøres på baggrund af de indkomne ansøgninger og fordelingsnøglen, som - til hver forældreindkomst og hvert antal søskende - udløser et antal tiendedele fripladser.

En skole har i et skoleår forældreansøgninger, der udviser 5 elever, hvis familiers økonomiske forhold betinger fuld friplads (=10/10), og 10 som er berettiget til 0,3 friplads (=3/10), i alt: 5 + (10 * 0,3) = 8,0 antalsmæssige fripladser.

Skolens gennemsnitlige forældrebetaling udgør kr. 7.000 og skolens fripladsbehov kan beregnes til:

7.000 kr. * 8,0 = 56.000 kr.

Hvis en skoles gennemsnitlige forældrebetaling overstiger den maksimale forældrebetaling, der gives tilskud til, reduceres skolens gennemsnitlige forældrebetaling til max- beløbet, før skolens fripladsbehov beregnes.

Behovsbeløbene for alle skoler lægges sammen, og ved division med fripladsbevillingen, fremkommer tilskudsprocenten, f.eks. 30 %.

Skolens fripladsbehov ganget med tilskudsprocenten giver skolens andel af fripladstilskuddet.

Skolens fripladstilskud vil til eksempel blive:

56.000 * 30 % = 16.800 kr.

Inden udgangen af december udbetaler Fordelingssekretariatet skolerne deres andel af fripladstilskuddet.

I forbindelse med udbetalingen vil skolerne for henholdsvis fripladstilskud til skolepenge og fripladstilskud til SFO-betaling modtage et til­skudstilsagn samt en specifikation af fripladstilskuddet fordelt efter Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle.

 

4.2.2. Skolens fordeling af fripladstilskud til eleverne

Fordelingen af skolens fripladstilskud til eleverne skal foretages af skolens ledelse. Skolens bestyrelse har ansvaret for fordelingen.

Fordelingen skal ske under hensyn til forældrenes økonomiske forhold og til hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til forældrebetalingen.

Skolen er ikke bundet til at følge Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle, men det er en betingelse, ved anvendelse af egen fordelingsmetodik/fordelingsnøgle, at der tages hensyn til forældrenes økonomiske forhold og til hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til forældrebetalingen. Skolen skal således tage udgangspunkt i forældrenes økonomiske situation.

Hvis skolen tillægger andre tildelingskriterier end det økonomiske, f.eks. et anciennitetskriterium hvor børn f.eks. ikke tildeles fripladstilskud det første år de går på skolen, vil det være i strid med reglerne og almindelige forvaltningsmæssige principper om, at potentielle tilskudsmodtagere skal have lige mulighed for at blive bekendt med og få andel i tilskudsordningen såfremt betingelserne herfor er opfyldt. En overtrædelse vil betyde krav om tilbagebetaling af tilskud.

I henhold til Tilskudsbekendtgørelsens § 15 er det en betingelse for modtagelse af tilskud i henhold til § 14, at nærmere angivne elevgrupper, herunder børn af skolens bestyrelsesmedlemmer og ansatte, ikke helt eller delvist fritages for elevbetaling.

§15 skal forstås således, at børn af skolens bestyrelsesmedlemmer og ansatte kan søge fripladstilskud på lige fod og på samme betingelser som skolens øvrige elever og under forudsætning af, at deres elevbetaling er den samme som for de øvrige elever på skolen.

Det §15 skal imødegå, er det forhold, at der på en skole er angivne elevgrupper, der på et ikke økonomisk grundlag får tildelt fripladstilskud, men f.eks. får tildelt fripladstilskud alene fordi de er børn af skolens bestyrelsesmedlemmer eller ansatte. Hvis noget sådant finder sted mister skolen retten til at søge og modtage fripladstilskud til samtlige elever på skolen.

Skoler, der får elevtilgang efter 5/9 eller har elever, hvis økonomiske forhold ændrer sig væsentligt, kan vælge at tilgodese disse elever, ved brug af egen fordelingsmetodik, ved fordelingen af fripladstilskuddet. Det er en forudsætning, at der ligger et underskrevet ansøgningsskema (vedlagt en kopi af forældrenes årsopgørelser og/eller anden dokumentation) på skolen og at eleven er tilskuds- og fripladsberettiget og indtastet i fripladssystemet.

Fripladstilskuddet til den enkelte elev må ikke overstige den opkrævede forældrebetaling i skoleåret.

Rejser en elev midt i et skoleår, kan tilskuddet fordeles til andre ansøgere på skolen.

Hvis kommunen dækker forældrebetalingen for en elev, kan der ikke samtidig modtages fripladstilskud til eleven. Evt. modtaget tilskud kan ikke fordeles til andre elever, men skal tilbagebetales til Fordelingssekretariatet.

Fordelingen af fripladstilskud til eleverne skal være afsluttet senest 1. april i skoleåret. Afregningen til forældrene skal være afsluttet inden udgangen af skoleåret.

Evt. overskydende fripladstilskud skal tilbagebetales til Fordelingssekretariatet.

Skolen skal senest 1. april redegøre for, hvorledes skolen har fordelt fripladstilskuddet blandt de tilskuds- og fripladsberettigede elever. Redegørelsen foretages i fripladssystemet via Fordelingssekretariatets hjemmeside.

I redegørelsen skal det tildelte fripladstilskud specificeres på hver enkelt af skolens elever, der har fået tildelt fripladstilskud. Specifikationen skal vise den enkelte elevs andel af fripladstilskuddet fra Fordelingssekretariatet.

I redegørelsen skal skolen oplyse om der helt eller delvist er anvendt andre fordelingskriterier end Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle og i givet fald hvilke.

Når redegørelsen er tastet, udskrives " Fripladsredegørelsen", der skal underskrives af skolens leder og bestyrelsesformand inden fremsendelse til Fordelingssekretariatet.

Skolens leder og bestyrelsesformand skriver under på, at skolens administration af fripladstilskuddet følger reglerne i lovningen og Fordelingssekretariatets administrationsgrundlag samt at redegørelsens oplysninger er korrekte.

 

4.3. Tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling.

Skoler med kostafdeling er forpligtet til at orientere alle skolens forældre om tilskudsmuligheden.

Elever, der får dækket forældrebetalingen fuldt ud af bopælskommunen, kan ikke søge om opholdsstøtte.

Fordelingssekretariatet udarbejder hvert år en indkomstbaseret, pris- og løntalsreguleret fordelingsnøgle og fastlægger årets maksimale forældrebetaling, der gives tilskud til.

I april måned får alle tilskudsberettigede skoler adgang til det kommende skoleårs ansøgningsmateriale bestående af:

 • Ansøgning om opholdsstøtte
 • Fordelingsnøgle opholdsstøtte
 • Vejledning til ansøgningsmaterialet

Alle skolens indskrevne og tilskudsberettigede kostelever i 8-10. klasse pr. 5/9 kan søge om opholdsstøtte. 

Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives af forældrene og afleveres til skolen for enhver elev, som ønskes omfattet af tilskudsmuligheden.

Skolen kan kun få tildelt opholdsstøtte på grundlag af ansøgere med et indtægtsgrundlag, der ligger indenfor fordelingsnøglens indkomstgrænser.

Forældrene og skolen kan af fordelingsnøglen se indkomstgrænserne for tildeling af opholdsstøtte.

Forældrenes CPR-numre, adresser og underskrift skal fremgå af ansøgningsskemaet. Forældrene skal med deres underskrift give Fordelingssekretariatet tilladelse til at indhente alle relevante oplysninger hos SKAT, CPR og andre offentlige registre med betydning for Fordelingssekretariatets behandling af ansøgningen.

På baggrund af forældreansøgningerne skal skolen indtaste forældrenes CPR-numre og enkelte andre oplysninger i skolens elektroniske indberetningsskema i Fripladssystemet i Eunomia på Fordelingssekretariatets hjemmeside www.Fordelingssekretariatet.dk.

Skolen skal til brug for revisionen og som dokumentation, opbevare de udfyldte og underskrevne forældreansøgninger som bilag til det fordelingsår ansøgningen vedrører. Jf. pkt. 8.4 nedenfor.

På baggrund af skolernes indberettede CPR-numre rekvirerer Fordelingssekretariatet de for sagsbehandlingen nødvendige oplysninger fra offentlige registre, herunder følgende indkomstoplysninger hos SKAT:

 1. Personlig indkomst
 2. Kapitalindkomst (positiv nettokapitalindkomst)
 3. Aktieindkomst (kun aktieindkomst, der beskattes med 42%)

Indkomstoplysningerne, der lægges til grund for beregning af indkomstgrundlaget, er indkomsten for kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret begynder.

Indkomstgrundlaget nedsættes med 10.000 kr. (pl-reguleret) for hver af elevens hjemmeboende søskende, der er under 18 år pr. 5/9 i skoleåret. I beregningen kan max. indgå 3 søskende.

I undtagelsestilfælde, hvor der ikke kan skaffes indkomstoplysninger fra kalenderåret forud for skoleåret, kan Fordelingssekretariatet beslutte, at forskudsregistreringen kan lægges til grund for beregning af indkomstgrundlaget.

Evt. indtægter i udenlandsk valuta skal omregnes til danske kroner på grundlag af indkomstårets gennemsnitskurs. Dækker indkomstoplysningerne ikke et helt indkomstår, kan Fordelingssekretariatet opgøre en beregningsmæssig helårsindkomst til brug for fastsættelse af indkomstgrundlaget.

I tilfælde hvor forældremyndigheden ikke ligger hos forældrene og indkomstgrundlaget derfor ønskes fastsat på et andet grundlag, skal der ansøges herom hos Fordelingssekretariatet.

Forældrenes indkomstgrundlag, således som det er opgjort af Fordelingssekretariatet, danner grundlaget, for beregning af skolens behov for opholdsstøtte.

 

4.3.1. Fordeling af opholdsstøtten imellem skolerne

Hvert år beregner Fordelingssekretariatet skolernes samlede behov for opholdsstøtte.

Beregningen foretages på basis af indkomne, gyldige ansøgninger og Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle.

Forholdet mellem skolernes samlede behov og det opholdsstøttebeløb, der er til rådighed, opgøres (tilskudsprocenten), hvorefter den enkelte skoles andel i opholdsstøtten beregnes.

Eksempel på beregning af skolens behov for tilskud til opholdsstøtte:

Hver skoles antalsmæssige opholdsstøttebehov opgøres på baggrund af de indkomne ansøgninger og fordelingsnøglen, som - til hver forældreindkomst og hvert antal søskende - udløser et antal tiendedele fripladser.

En skole har i et skoleår forældreansøgninger, der udviser 3 elever, hvis familiers økonomiske forhold betinger fuld opholdsstøtte (=10/10), og 5 som er berettiget til 5/10 opholdsstøtte og 1 som berettiget til 3/10 opholdsstøtte, i alt: (3 * 1,0) + (5 * 0,5) + (1*0,3)= 5,8 gange fuld opholdsstøtte.

Skolens gennemsnitlige forældrebetaling udgør f.eks. kr. 50.000 (35.000 kr.(pl-reguleret) er maximum, der gives tilskud til) og skolens opholdsstøttebehov kan beregnes til:

35.000 kr. * 5,8 = 203.000 kr.

Behovsbeløbene for alle skoler lægges sammen, og ved division med opholdsstøttebevillingen, fremkommer tilskudsprocenten, f.eks. 80 %.

Skolens opholdsstøttebehov ganget med tilskudsprocenten giver skolens andel af opholdsstøtten.

Skolens opholdsstøtte vil til eksempel blive:
203.000 * 80 % = 162.400 kr.

Inden udgangen af december udbetaler Fordelingssekretariatet skolerne deres andel af opholdsstøtten.

I forbindelse med udbetalingen vil skolerne modtage et til­skudstilsagn samt en specifikation af opholdsstøtten fordelt efter Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle.

 

4.3.2. Skolens fordeling af opholdsstøtte til eleverne

Fordelingen af skolens opholdsstøtte til eleverne foretages af skolens ledelse. Skolens bestyrelse har ansvaret for fordelingen.

Fordelingen skal ske under hensyn til forældrenes økonomiske forhold og til hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til opholdet.

Skolen er ikke bundet til at følge Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle, men det er en betingelse, ved anvendelse af egen fordelingsmetodik/fordelingsnøgle, at der tages hensyn til forældrenes økonomiske forhold og til hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til forældrebetalingen.

Hvis skolen tillægger andre tildelingskriterier end det økonomiske, f.eks. et anciennitetskriterium hvor børn f.eks. ikke tildeles fripladstilskud det første år de går på skolen, vil det være i strid med reglerne og almindelige forvaltningsmæssige principper om, at potentieller tilskudsmodtagere skal have lige mulighed for at blive bekendt med og få andel i tilskudsordningen såfremt betingelserne herfor er opfyldt. En overtrædelse vil betyde krav om tilbagebetaling af tilskud.

Skoler, der får elevtilgang efter 5/9 eller har elever, hvis økonomiske forhold ændrer sig væsentligt, kan vælge at tilgodese disse elever, ved brug af egen fordelingsnøgle, ved fordelingen af opholdsstøtten. Det er en forudsætning, at der ligger et underskrevet ansøgningsskema (vedlagt en kopi af forældrenes årsopgørelser og/eller anden dokumentation) på skolen og at eleven er tilskuds- og fripladsberettiget og indtastet i fripladssystemet.

Opholdsstøtten til den enkelte elev må ikke overstige den opkrævede forældrebetaling.

Rejser en elev midt i et skoleår, kan opholdsstøtten fordeles til andre ansøgere på skolen.

Hvis kommunen dækker forældrebetalingen for en elev, kan der ikke samtidig modtages opholdsstøtte til eleven. Evt. modtaget opholdsstøtte kan ikke fordeles til andre elever, men skal tilbagebetales til Fordelingssekretariatet.

Fordelingen af opholdsstøtten til eleverne skal være afsluttet senest 1. april i skoleåret. Afregningen til forældrene skal være afsluttet inden udgangen af skoleåret.

Evt. overskydende opholdsstøtte skal tilbagebetales til Fordelingssekretariatet.

Skolen skal senest 1. april redegøre for, hvorledes skolen har fordelt opholdsstøtten blandt de tilskuds- og opholdsstøtte-berettigede elever. Redegørelsen foretages i fripladssystemet via  Fordelingssekretariatets hjemmeside.

I redegørelsen skal den tildelte opholdsstøtte specificeres på hver enkelt af skolens elever, der har fået tildelt opholdsstøtte. Specifikationen skal vise den enkelte elevs andel af opholdsstøtten fra Fordelingssekretariatet.

I redegørelsen skal skolen oplyse om der helt eller delvist er anvendt andre fordelingskriterier end Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle og i givet fald hvilke.

Når redegørelsen er tastet, udskrives " Opholdsstøtte-redegørelsen", der skal underskrives af skolens leder og bestyrelsesformand inden fremsendelse til Fordelingssekretariatet.

Skolens leder og bestyrelsesformand skriver under på, at skolens administration af opholdsstøtten følger reglerne i lovningen og Fordelingssekretariatets administrationsgrundlag samt at redegørelsens anførte oplysninger er korrekte.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer