1. Lov- og regelgrundlag

 

Fordelingssekretariatets virksomhed hviler i vid udstrækning på det samme lovgrundlag, som gælder for friskoler og private grundskoler, dvs.:

 • Friskoleloven
 • Tilskudsbekendtgørelsen
 • Revisionsbekendtgørelsen 

Herudover er Fordelingssekretariatet omfattet af: 

 • Forvaltningsloven
 • Offentlighedsloven
 • Finansloven
 • Sekretariatets vedtægter 

De bestemmelser fra ovenstående, der direkte vedrører tilskuddet til efterindtægt, er gengivet nedenfor.

 

1.1. Lov om friskoler og private grundskoler

§ 11. Af driftstilskudsbevillingen, jf. § 10, fastsættes på finansloven:

1) Et særligt tilskud

a) til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 1, nr. 1,
b) til personlig assistance, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, og
c) til hjælpemidler til elever i tilfælde, hvor der er et særligt behov herfor.
 

2) Et særligt tilskud til ekstraudgifter til befordring af elever med svære handicap. 

3) Et særligt tilskud til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever. 

4) Et særligt tilskud til supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har brug for støtte, og som ikke kan understøttes alene ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning, jf. § 3, stk. 1, nr. 2. 

5) Et særligt tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning, lærernes kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse, og særlige lærerlønudgifter. 

 

1.2. Tilskudsbekendtgørelsen

§ 17. Tilskud, som Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler skal fordele til skolerne, jf. lovens § 11, stk. 1, nr. 2-3 og 5, og § 17, stk. 1 og 2, og tilskud, som Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig skal fordele til tyske mindretalsskoler, jf. lovens § 11, stk. 1, nr. 6, og § 14, udbetales ved finansårets begyndelse. Renteindtægter m.v. i perioden fra udbetalingen af tilskuddene og til anvendelsen bruges til delvis dækning af fordelingssekretariatets og Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswigs administrationsomkostninger. 

 

1.3. Revisionsbekendtgørelsen

§ 9. Reglerne i §§ 1 - 8 gælder også for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig samt Friplads- og Vikarkassen for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen ( hf-kurser) for de tilskud, de modtager fra statskassen. 

Stk. 2. Revisor skal stikprøvevis kon­trollere, at udbetalte tilskud m.v. er be­hørigt doku­mente­ret, og at udbetalingen er i overens­stemmelse med love, admi­nistrative for­skrifter og ved­tægter. Revisor er berettiget til direkte fra sko­lerne at indhente oplysninger om størrel­sen af udbetalte tilskud og oplysninger, der har betydning for bedømmelsen af de udbetalte tilskuds beretti­gelse. Revi­sor kan kræve, at oplysningerne atteste­res af skolernes revi­sorer. 

 

1.4. Vedtægter Fordelingssekretariatet

§ 1, stk. 2 Fordelingssekretariatet er en selvejende institution oprettet den 1. juli 2003. Fordelingssekretariatet har til formål at for­dele følgende tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v. med senere ændringer: 

 1. Tilskud til befordring af syge ele­ver.
 2. Et særligt tilskud til ekstraudgifter til befordring af elever med svære handikap.
 3. Tilskud til befordring i forbindelse med bro­bygningsforløb.
 4. Tilskud til nedbringelse af skolepenge, nedbringelse af beta­ling for ophold på kostafde­linger og ned­brin­gelse af foræl­drebetalingen for skolefritids­ord­ninger.
 5. Et særligt tilskud til vikarudgifter, sygeundervis­ning, lærernes kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse og sær­lige lærer­lønudgifter.
 6. Et særligt tilskud til de frie skoleforeninger til varetagelse af fælles opgaver om tilsyn.
 7. Et særligt tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever. 

§ 3. Bestyrelsen er ansvarlig overfor ministeren for børn, undervisning og ligestilling. 

Stk. 2. Bestyrelsen varetager Fordelingssekreta­riatets overordnede ledelse og er juridisk samt økonomisk ansvarlig for, at Fordelingssekretariatets opgavevaretagelse finder sted i overens­stemmelse med lov om fri­skoler og private grundskoler m.v. med senere ændringer, anden lovgiv­ning samt Forde­lingssekretariatets vedtægt.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere prin­cipper og retningslinjer for fordeling af de tilskud og varetagelse af de opgaver, der er nævnt i § 1, stk. 2, og § 2.

Stk. 4. Forvaltningslovens og offentlighedslovens regler gælder for Fordelingssekretariatets virksomhed.


Love og bekendtgørelser kan findes i deres fulde udstrækning på www.retsinfo.dk.
 

Fordelingssekretariatets vedtægter kan findes på Fordelingssekretariatets hjemmeside www.fordelingssekretariatet.dk

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer