Love og regler

I administrationsgrundlaget nedenfor beskrives de regler og bestemmelser, der knytter sig til administrationen og anvendelsen af tilskuddet til frivillige fratrædelsesordninger.

 

1. Indledning

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler er omfattet af Finansministeriets cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger af 29. august 2011 med tilhørende aftale.

Fordelingssekretariatet yder tilskud til frivillige fratrædelsesordninger for ovennævnte personalegrupper, hvis ordningerne er indgået efter bestemmelserne i Finansministeriets cirkulære.

For medlemmer af P25/Efterlønskassen yder Fordelingssekretariatet tilskud til tilkøb af 1 eller 2 års ekstraordinær pensionsalder. (Aftalens §18, hvor der henvises til §14).

For medlemmer af Lærernes Pension yder Fordelingssekretariatet tilskud til indbetaling af op til 24 måneders ekstraordinært pensionsbidrag. (Aftalens §17).

For lærere ved kombinerede frie grundskoler og efterskoler, der både har opgaver i grundskolen og efterskolen, yder Fordelingssekretariatet et tilskud, som opgøres på baggrund af, hvor meget grundskolebeskæftigelsen udgør af den samlede beskæftigelse i grund- og efterskolen på fratrædelsestidspunktet. Opgørelsen foretages på baggrund af beskæftigelsesgraden i hhv. grundskolen og efterskolen, som skolen har indtastet i Fordelingssekretariatets ansættelsesregister.

 

2. Betingelser for tilskud til fratrædelsesordninger

Det er en tilskudsbetingelse, at fratrædelsesaftalen er etableret i overensstemmelse med Finansministeriets cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger af 29. august 2011 med tilhørende aftale.

Ifølge cirkulæret kan der kun indgås aftaler om frivillig fratræden i forbindelse med personalereduktioner. Sammen med tilskudsansøgningen skal skolen indsende redegørelse for, at fratræden sker i forbindelse med en reduktion af lærerpersonalet (ledere, lærere, børnehaveklasseledere).

Tillæggelse af ekstra pensionsalder eller indbetaling af ekstraordinært pensionsbidrag forudsætter, at den ansatte kan gå på alderspension på fratrædelsestidspunktet.

De økonomiske vilkår aftales mellem skolen og den ansatte, som omfattes af ordningen, men formaliseres af vedkommende organisationsrepræsentant (TR) inden for rammerne af aftalen. Kopi af aftalen skal sendes til Fordelingssekretariatet sammen med ansøgningen om tilskud.

 

3. Beregning af tilskud til fratrædelsesordninger

For ansatte på 62 år eller mere er Fordelingssekretariatets tilskud på 75% af tilkøbsbeløbet / bidraget.

For ansatte på 60 eller 61 år er Fordelingssekretariatets tilskud på 50% af tilkøbsbeløbet / bidraget.

 

3.1. Beregning af tilkøb af ekstraordinær pensionsalder (P25/Efterlønskassen)

Beløbet beregnes ud fra cirkulærets tabel (bilag 1 i cirkulæret). Der skal betales for den pensionsalder i fulde år, som den fratrædende får tillagt. Tabellens beløb udgør tilkøbsbeløbet svarende til et helt år.

Eksempel på beregning af tilkøb af ekstraordinær pensionsalder: En lærer har optjent 31 år og 3 måneders pension på fratrædelsestidspunktet, hvor vedkommende er 62 år og er på skalatrin 42.

Der ansøges om tilskud til tilkøb af 2 års ekstraordinær pensionsalder.

Tilkøbsbeløbet bliver:

1. år: → 32 år = 90.267,00 kr.

2. år: → 33 år = 60.703,00 kr.

I alt:  = 150.970,00 kr.

Fordelingssekretariatets tilskud på 75% heraf = 113.227,50 kr.

 

3.2. Beregning af ekstraordinært pensionsbidrag (Lærernes Pension)

Beløbet beregnes på grundlag af bidraget i den sidste normale lønudbetaling inden fratrædelsen. Det vil sige at skolen indbetaler pensionsbidraget for den seneste lønudbetaling (såvel egetbidrag som arbejdsgivers bidrag) for det antal måneder, man har aftalt at yde ekstraordinært pensionsbidrag.

 

4. Egendækning af tilskud til fratrædelsesordninger

For ansatte på 62 år eller mere er skolens egenbetaling på 25% af tilkøbsbeløbet/bidraget.

For ansatte på 60 eller 61 år er skolens egenbetaling på 50% af tilkøbsbeløbet/bidraget.

 

5. Ansøgning

Der ansøges på Fordelingssekretariatets ansøgningsskemaer, som findes på
www.fordelingssekretariatet.dk.

For medlemmer af P25/Efterlønskassen kan der ansøges om tilskud på skemaet "Ansøgning om tilskud til tilkøb af ekstraordinær pensionsalder".

For medlemmer af Lærernes Pension kan der ansøges om tilskud på skemaet "Ansøgning om tilskud til indbetaling af ekstraordinært pensionsbidrag".

Sammen med tilskudsansøgningen skal skolen indsende kopi af aftalen mellem skolen og den ansatte formaliseret af vedkommende organisationsrepræsentant (TR) og en redegørelse for, at fratræden sker i forbindelse med en reduktion af lærerpersonalet (ledere, lærere, børnehaveklasseledere).

For ansøgning om tilskud til tilkøb af ekstraordinær pensionsalder (P25/Efterlønskassen) skal der desuden indsendes kopi af pensionskassens beregning af optjent pensionsalder.

For ansøgning om tilskud til indbetaling af ekstraordinært pensionsbidrag (Lærernes Pension) skal der desuden indsendes kopi af lønseddel for seneste normale lønudbetaling inden fratrædelsen

 

6. Ansøgningsfrister for ansøgning om tilskud til fratrædelsesordninger

Der kan løbende ansøges om tilskud.

For ansøgninger, hvor fratrædelsesdatoen er i et efterfølgende kalenderår, kan ansøgningen først behandles, når Fordelingssekretariatets budget for det efterfølgende kalenderår er godkendt.

 

7. Udbetaling af tilskud til fratrædelsesordninger

Fordelingssekretariatet udbetaler tilskud én gang hver måned bortset fra juli måned.

Tilskud til tilkøb af ekstraordinær pensionsalder (P25, Efterlønskassen) udbetales ca. 2 måneder før fratrædelsesdatoen på en af de månedlige udbetalingsdatoer.

Tilskud til indbetaling af ekstraordinært pensionsbidrag (Lærernes Pension) udbetales på en af de månedlige udbetalingsdatoer, når vi har modtaget kopi af lønseddel, for seneste normale lønudbetaling inden fratrædelsen.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til abonnement på ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig abonnement på vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer