Love og regler

I administrationsgrundlaget nedenfor beskrives de regler og bestemmelser, der knytter sig til administrationen og anvendelsen af tilskuddet til sygeundervisning.

 

0. Indledning

Elever på frie grundskoler, der på grund af sygdom eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i deres skole, er berettiget til undervisning efter reglerne i bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler.

Fordelingssekretariatet administrerer et tilskud til skolernes udgifter til sygeundervisning.

 

1. Lov- og regelgrundlag

Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler (Bekendtgørelse nr. 694 af 20. juni 2014).

Friskolelovens §3, stk. 1, nr . 4: "En fri grundskole skal efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren sørge for undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af sygdom eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen."

Friskolelovens §11, stk. 1, nr. 5: "Af driftstilskudsbevillingen, jf. §10 fastsættes på finansloven et særligt tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning, lærernes kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse, og særlige lærerlønudgifter."

Friskolelovens §11, stk. 3: "Undervisningsministeren kan bestemme, at tilskuddene efter stk. 1, nr. 5, fordeles mellem skolerne af den selvejende institution Fordelingssekretariatet for Friskoler og private grundskoler, hvis vedtægter godkendes af undervisningsministeren."

Tilskudsbekendtgørelsens §24: Elever, der på grund af sygdom eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i deres skole, er berettiget til undervisning efter reglerne i bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler.

 

2. Betingelser for tilskud

Fordelingssekretariatet yder tilskud til skolernes udgifter til sygeundervisning i hjemmet, som iværksættes efter reglerne friskoleloven, tilskudsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler.

Fordelingssekretariatet yder tilskud til skolens lønudgifter ved hjemmeundervisningen (maks. 9 undervisningstimer pr. uge) og til eventuelle kørselsudgifter.

De lærere, der varetager undervisningen, skal på tilskudsansøgningen skrive under på, at læreren har undervist i de anførte timer, og at der er udbetalt løn for timerne.

 

3. Beregning af tilskud

Tilskud til undervisning: Antal undervisningstimer á 60 minutter x Fordelingssekretariatets høje vikartilskudssats for lærere (225 kr. i 2018 og 229 kr i 2019).

Kørselsudgifter refunderes efter statens satser for almindelig godkendt kørsel.

 

4. Ansøgning om tilskud

Skolen ansøger først om godkendelse af sygeundervisning i hjemmet ved at indsende skemaet "Ansøgning om godkendelse af sygeundervisning".

Efterfølgende ansøger skolen om tilskud ved at indsende skemaet "Ansøgning om tilskud til sygeundervisning i hjemmet".

Skemaerne findes på www.fordelingssekretariatet.dk

 

5. Ansøgningsfrister for ansøgning om tilskud

Ansøgninger indsendes løbende.

For tilskud til sygeundervisning i perioden 1. juli til 31. december 2018 er sidste ansøgningsfrist den 1. februar 2019.

For tilskud til sygeundervisning i perioden 1. januar til 30. juni 2019 er sidste ansøgningsfrist den 1. september 2019.

For tilskud til sygeundervisning i perioden 1. juli til 31. december 2019 er sidste ansøgningsfrist den 1. februar 2020.

 

6. Udbetaling af tilskud

Fordelingssekretariatet udbetaler tilskud én gang hver måned bortset fra juli måned.

Tilskud til sygeundervisning udbetales på en af de månedlige udbetalingsdatoer snarest muligt efter modtagelsen af ansøgningen.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Kontakt os

 5856 5100

 fskr@fskr.dk

 Japanvej 36
     4200 Slagelse

 5853 2588

      

> Send SIKKER mail

> Find medarbejder

Tilmelding til abonnement på ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig abonnement på vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer