Vikartimesatser 2021 (timer a 60 minutter)

Vikartilskuddet udbetales med faste satser pr. vikartime á 60 minutter. Satserne fastlægges af Fordelingssekretariatets bestyrelse og gælder for et kalenderår.

 

Timesatser for vikartilskud i 2021

Fraværsart                                                                                      

Timesats ved øverste leder og øvrige ledere ved grundskolen, lærere og børnehaveklasse-lederes fravær
(timer á 60 min.)

Timesats ved pædagogisk og teknisk-administrativt personales fravær
(timer á 60 min.)
Egen sygdom fra dag 6 til og med dag 30

237 kr.

201 kr.
Egen sygdom fra og med dag 31

116 kr.

81 kr.

Kritisk sygdom fra dag 1 til og med dag 30

237 kr.

201 kr.
Kritisk sygdom fra og med dag 31

116 kr.

81 kr.
Kronisk sygdom fra dag 1 til og med dag 30

237 kr.

201 kr.
Kronisk sygdom fra og med dag 31

116 kr.

81 kr.
COVID-19 ikke dagpengeberettiget

237

201
COVID-19 dagpengeberettiget

116

81
Barns 1. og 2. sygedag

237 kr.

201 kr.
TR-grunduddannelse 237 kr. 201 kr. 
Omsorgsdage ej i forlængelse af barsels- og adoptionsorlov 237 kr. 201kr.
§56 Dagpengeloven 116 kr. 81 kr.
Pasning af alvorligt syge børn 116 kr.  81kr.
Pasning af alvorligt syge nærtstående  58 kr. 40,5 kr.
Barns hospitalsindlæggelse 237 kr. 201kr.
Arbejdsmiljøuddannelsen 237 kr. 201kr. 
Borgerligt ombud 237 kr.  201kr. 
Barselsorlov med løn * 30 kr. 0 kr.
Adoptionsorlov med løn * 30 kr. 0 kr.
Graviditetsbetinget sygdom * 30 kr. 0 kr.
Omsorgsdage i forlængelse af barsels- og adoptionsorlov * 121 kr. 0 kr.

 

Når der vikarieres med timer (timelønnede vikarer og skolens fastansatte), skal skolen indberette det antal timer á 60 minutter, der vikarieres med. Tilskuddet beregnes som antal vikartimer á 60 minutter x timesats.

Når der vikarieres med beskæftigelsesgrad (månedslønnet vikar), skal skolen indberette beskæftigelsesgraden. Tilskuddet beregnes som Beskæftigelsesgrad x "Månedsløn" x "Del af måned".

"Månedsløn" = Timesats x 1924/12.

"Del af måned" = Vikardage i måneden/kalenderdage i måneden. Hvis vikaren i januar måned har vikarieret fra 1. - 15. januar, er "Del af måned" lig med 15/31 for januar måned.

* Der ydes ikke tilskud ved fravær for ansatte med en pensionsgivende månedsløn på skalatrin 49 eller mere (43.374 kr. pr 1/4 2020), da disse ansatte udløser en højere refusion fra barselsfonden.

 

 

 

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Videovejledninger

Kontakt os

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer