Kommissorium

§ 1.  Udvalgets navn er Certificeringsudvalget.

§ 2.  Certificeringsudvalget er nedsat af Fordelingssekretariatets bestyrelse i henhold til bestyrelsens forretningsorden, hvorefter bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer er udpeget af bestyrelsen. 

§ 3. Certificeringsudvalget har ansvar for følgende opgaver, der løses på grundlag af bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.:

 1. Tilrettelæggelse og udvikling af certificeringsuddannelsen og gencertificeringsuddannelsen, herunder udarbejdelse af plan for placering af uddannelserne og undervisningsplan.
 2. Etablering af fælles korps af kvalificerede undervisere samt disses forberedelse til varetagelse af undervisningsopgaven.
 3. Udarbejdelse af undervisningsmateriale.
 4. Planlægning af uddannelserne og uddannelsesadministration.
 5. Afholdelse af certificeringsuddannelserne og gencertificeringsuddannelserne.
 6. Uddannelsesledelse.
 7. Samarbejde og koordination med eksterne uddannelsespartnere og kursussteder.
 8. Andre opgaver med relation til den praktiske uddannelsesafholdelse.
 9. Udarbejdelse af uddannelsesevalueringsskemaer, indhentning af besvarede evalueringsskemaer fra deltagerne og udarbejdelse af samlet evaluering for hver enkelt uddannelse.
 10. Samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, herunder om orientering af de tilsynsførende.
 11. Deltagelse i årlig evaluering af certificeringsuddannelsen m.v. sammen med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
 12. Informationsvirksomhed om certificering og certificeringsuddannelserne.
 13. Rådgivning af tilsynsførende om certificering og certificeringsuddannelsen.
 14. Modtagelse og sagsbehandling af ansøgninger om optagelse på certificeringsuddannelsen og gencertificeringsuddannelsen og om merit.
 15. Indstilling til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om certificering og gencertificering.
 16. Koordinering med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om kriterierne for certificering.

Certificeringsudvalget kan efter aftale påtage sig øvrige certificeringsrelaterede op­gaver for Fordelingssekretariatets bestyrelse.

§ 4. Fordelingssekretariatet fungerer som udvalgssekretariat for Certificeringsudvalget og varetager en række opgaver på vegne af Certificeringsudvalget, herunder:

 1. Modtagelse og administration af tilmeldinger til certificeringsuddannelserne og gencertificeringsuddannelserne.
 2. Samarbejde og koordination med eksterne uddannelsespartnere og kursussteder, herunder booking af kursussteder.
 3. Andre opgaver i relation til den praktiske uddannelsesafholdelse.
 4. Modtagelse af ansøgninger om optagelse på certificeringsuddannelser og gencertificeringsuddannelser, sagsbehandling  samt fremlæggelse af sager til Certificeringsudvalgets stillingtagen i henhold til Certificeringsudvalgets kriteriepapir jf. §3, punkt 16.
 5. Indstilling til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om certificering og gencertificering.
   

§ 5.  Opgaver vedrørende regelfastsættelse og forvaltning af Fordelingssekretariatets bevilling til tilskud til certificeringsuddannelse m.v. varetages af Fordelingssekretariatets bestyrelse og ad­ministration. 

§ 6.  Certificeringsudvalget er ansvarlig over for Fordelingssekretariatets bestyrelse.

§ 7.  Forvaltningslovens og offentlighedslovens regler gælder for Certificeringsudvalgets virk­somhed.

§ 8.  Certificeringsudvalget består af 4 medlemmer, der udpeges af Fordelingssekretariatets bestyrelse efter indstilling fra Danmarks Private Skoler, Dansk Friskoleforening, Lilleskolernes Sammenslutning og Foreningen af Kristne Friskoler, idet hver for­ening indstiller mindst én person.

Ved udpegningen vil Fordelingssekretariatets bestyrelse lægge vægt på, at udvalgsmedlem­merne besidder kompetence til at vurdere de krav til ansøgerne til certificering, som er beskre­vet i bekendtgørelsen.

Fordelingssekretariatets bestyrelse vil desuden lægge vægt på, at udvalgsmedlemmer har aktuelt kendskab til de frie grundskolers vilkår, forhold og rammer, herunder rammer i relation til tilsyn. Udpeges et udvalgsmedlem, der er valgt som tilsynsførende på en fri grundskole, vil udvalgsmedlemmet blive anmodet om at afvikle tilsynsaktiviteten så snart som muligt, dog uden at dette må føre til alvorlig gene for den frie grundskole.

Udpegningsperioden er 2 år jfr. dog nedenfor.

Medlemmerne indstillet af Danmarks Private Skoler og Foreningen af Kristne Friskoler afgår i lige år, første gang i 2022. Medlemmerne indstillet af Dansk Friskoleforening og Lilleskolernes Sammenslutning afgår i ulige år, første gang i 2021. Genudpegning kan finde sted.

Udpegning foretages i december måned med virkning fra 1. januar det følgende år. Fordelingssekretariatets ansatte og bestyrelsesmedlemmer kan ikke udpe­ges til Certificeringsudvalget.

Fordelingssekretariatets daglige ledelse (sekretariatschef og/eller souschef) del­tager i udvalgs­møder med taleret, men uden stemmeret. Andre ansatte i Fordelingssekretariatet kan efter sekretariatschefens afgørelse deltage i udvalgsmøder.

§ 9. Certificeringsudvalget konstituerer sig med en formand og næstformand på første møde efter en udpegning. Næstfor­manden fungerer som stedfortræder ved for­mandens forfald. 

§ 10. Certificeringsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemme­flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

§ 11. Certificeringsudvalget skal føre protokol over sine møder.

Ethvert udvalgsmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Konstateret inha­bilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmer, der ikke har deltaget i mødet, underskriver med tilføjelsen "Set".

§ 12. Et udvalgsmedlem kan af­sættes i udpegningsperioden, hvis den forening, der har indstillet medlemmet, indstiller en afløser, fordi forudsætningerne for indstillingen har ændret sig, blandt andet med skyldig hensyntagen til tilknytningen til den indstillende forening. Fordelingssekretariatets bestyrelse foretager hurtigst muligt herefter udpegning.

Fratræder et udvalgsmedlem i udpegnings­perioden efter eget ønske eller bliver en udvalgspost vakant som følge af dødsfald, skal Fordelingssekretariatets bestyrelse hurtigst muligt og efter indstilling fra den pågældende skoleforening udpege et nyt medlem for resten af ud­pegningspe­rioden.

§ 13. Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet fastsætterCertificeringsudvalgets forret­ningsorden.

§ 14. Hvis der i udpegningsperioden opstår generel inhabilitet for et udvalgsmedlem, kan ved­kommende ikke længere være medlem af udvalget og må udtræde. Nyud­pegning gen­nemføres hurtigst muligt af Fordelingssekretariatets bestyrelse og efter indstilling fra den pågældende skoleforening.

§ 15.  Certificeringsudvalgets medlemmer skal være myn­dige, og mindst et flertal, herunder forman­den, skal være registreret i CPR med bopæl i Dan­mark.

§ 16. Certificeringsudvalgets medlemmer er ikke i ud­øvelsen af udvalgshvervet underlagt be­slut­ninger truffet af den skoleforening, som har indstillet den pågældende. 

§ 17. Certificeringsudvalget repræsenteres af den funge­rende formand.

§ 18. Spørgsmål vedrørende enkeltpersoners, organisationers, myndigheders, virksomheders samt friskoler og private grundskolers ret overfor Certificeringsudvalget afgøres af bestyrelsen for Fordelingssekretariatet. Klager over Certificeringsudvalgets virksomhed skal via udvalgets sekretariat forelægges Fordelingssekretariatets bestyrelse.

§ 19. Intet medlem af Certificeringsudvalget må deltage i Fordelingssekretariatets daglige le­delse og ad­ministration.

§ 20. Rejseudgifter i.f.m. møder i udvalget for Certificeringsudvalgets medlemmer ydes efter Finansministeriets gældende regler.  Øvrige udgifter til udvalgets arbejde afholdes af Fordelingssekretariatet indenfor rammerne af Fordelingssekretariatets bevilling til tilskud til certificering m.v. Udvalgsmedlemmer modtager ikke veder­lag for udvalgsarbejdet.

§ 21. Certificeringsudvalgets medlemmer er ansvar­lige efter dansk rets almindelige erstat­ningsreg­ler og er ikke omfattet af Fordelingssekretariatets bestyrelses- og ledelsesforsikring.

§ 22. Certificeringsudvalgets formand er ansvarlig for, at der løbende rapporteres om udval­gets arbejde til Fordelingssekretariatets bestyrelse. Fordelingssekretariatets bestyrelse fastsætter art og omfang af rapporteringen.

§ 23. Fordelingssekretariatetsbestyrelse træffer beslutning om ændring af kommissoriet og forretningsordenen for Certificeringsudvalget og om nedlæggelse af udvalget.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer