Bekendtgørelse om sygeundervisning

Her kan du læse bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler.

 

Almindelige bestemmelser

§ 1. Ved fravær på grund af sygdom eller lignende, der må skønnes at blive af længere varighed, skal skolens leder rette henvendelse til forældrene med henblik på en vurdering af behovet for sygeundervisning, jf. folkeskolelovens § 23, stk. 1, og friskolelovens § 3, stk. 1, nr. 4. Henvendelsen skal ske snarest muligt. Skolens leder skal under alle omstændigheder rette henvendelse til forældrene senest 3 uger (15 skoledage) efter, at eleven sidst deltog i undervisningen eller skulle have påbegyndt skolegangen.

Stk. 2. Ved hyppigt, kortvarigt fravær på grund af sygdom, herunder fravær på grund af en kronisk sygdom, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse, når fraværet har haft en samlet varighed af 3 uger (15 skoledage).

Stk. 3. Er der tvivl om, hvorvidt eleven på grund af sygdom eller lignende er forhindret i at deltage i almindelig skolegang, kan skolens leder forlange en udtalelse herom fra den kommunale sundhedstjeneste, eventuelt en lægeerklæring.

§ 2. Opholder eleven sig i hjemmet, påhviler det skolens leder efter samråd med forældrene og eleven at sørge for, at den nødvendige undervisning iværksættes.

Stk. 2. Opholder eleven sig på et sygehus, et hospital eller en anden institution, skal skolens leder indhente oplysning om, hvorvidt eleven modtager undervisning. Er dette ikke tilfældet, skal skolens leder underrette kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor institutionen ligger.

§ 3. Undervisningens indhold skal så vidt muligt være i overensstemmelse med skolens læseplaner og undervisningsplaner.

Stk. 2. For elever, der ikke kan antages senere at blive i stand til at deltage i almindelig skolegang, kan undervisningen tilrettelægges efter en individuelt udformet plan.

§ 4. Omfanget af sygeundervisningen skal til enhver tid afpasses efter den enkelte elevs alder, helbredstilstand og øvrige forudsætninger.

Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges efter samråd med forældrene og eleven.

§ 5. Den, der forestår eller varetager sygeundervisningen, skal indhente oplysning om elevens hidtidige undervisning, jf. § 3, stk. 1. Vedkommende skal sikre, at de undervisere, der skal undervise eleven efter sygeundervisningens ophør, får de nødvendige oplysninger om sygeundervisningens forløb.

 

Sygeundervisning i hjemmet

§ 6. Sygeundervisning i hjemmet skal så vidt muligt varetages af en eller flere af elevens egne undervisere.

§ 7. For så vidt angår elever, der er indskrevet i en fri grundskole, påhviler udgifter ved sygeundervisning i hjemmet skolen.

 

Sygeundervisning på sygehuse m.v.

§ 8. Kommunalbestyrelsen i den kommune, der har indrettet sygehusundervisningen, jf. folkeskolelovens 23, stk. 2, har ansvaret for sygeundervisningen.

§ 9. Undervisningen kan gives som enkeltmandsundervisning eller holdundervisning.

§ 10. Undervisningen varetages så vidt muligt af lærere eller andet undervisende personale med praktisk erfaring fra folkeskolens almindelige undervisning.

§ 11. Hvis en elev udskrives fra et sygehus til fortsat pleje på andre institutioner eller i hjemmet, skal den, der hidtil har forestået eller varetaget sygeundervisningen, give underretning til den relevante myndighed eller institution om sygeundervisningen med henblik på, at undervisningen kan fortsætte umiddelbart efter udskrivningen.

§ 12. Det angives i et bilag til vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen, på hvilke sygehuse og andre institutioner kommunen har indrettet undervisning.

 

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 675 af 26. oktober 1987 om sygeundervisning for elever i folkeskolen og visse private skoler ophæves.

Undervisningsministeriet, den 20. juni 2014

Christine Antorini

/ Ole Hvilsom Larsen

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer