Vejledninger

Her findes vejledning om, hvordan man søger tilskud til befordring vedrørende:

1. Syge elever
2. Elever med svære handikap
3. Generel befordring
4. Elever der deltager i introduktionskurser og brobygningsforløb

 

1. Sådan søges tilskud til befordring af syge elever

Ansøgningen findes under Blanketter.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Befordringsperiode under en måned
    En skole-/forældreansøgning, som skal indsendes hurtigst muligt og senest, når der iværksættes befordring af eleven.

    Hvis befordringsperioden mod forventning varer mere end 1 måned, indsendes læge-/sygehuserklæring.

  • Befordringsperiode over en måned
    En skole-/forældreansøgning, en erklæring fra syge­hus/læge om, at be­fordring er nød­vendig samt angivelse af befordrin­gens va­righed og art.
     

Forde­lingssekre­tariatet dækker ud­giften til sygehus- eller lægeerklæring.

Det er vigtigt, at det af sygehus-/ lægeerklæring tydeligt fremgår i hvor lang tid der er behov for transport (ca.tid).

Vi kan ikke godkende udskrift af skadejournal eller lignende. Hvis der er udgifter til sygehus-/ lægeerklæring, skal skolen/ forældrene lægge pengene ud. Når befordringsperioden er afsluttet, og den samlede dokumentation for transportudgifterne er modtaget og godkendt i Fordelingssekretariatet, dækkes udgiften for sygehus-/ lægeerklæring og udbetales sammen med de dokumenterede udgifter.

Til toppen

 

2. Sådan søges tilskud til befordring af elever med svære handikap

Ansøgningsmateriale
Ansøgningen skal for hver ny elev, der søges tilskud til, indeholde en ansøgning og en selvstændig erklæring fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) om diagnosebefordringens nødvendighed samt angivelse af befordringens varighed og art. I de tilfælde, hvor der ikke udfærdiges en PPR-erklæring, indsendes en lægeerklæring.

For elever der lider af permanente handikap og som tidligere er godkendt til befordring af Fordelingssekretariatet, skal PPR-erklæring fornys hvert 3. år. 

Skolen har ansvaret for, at ovennævnte dokumentation indhentes, og at dokumentationen indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for, at Fordelingssekretariatet kan træffe afgørelse i sagen.

Der kan gives tilskud op til 25 km. til skole og op til 25 km. fra skole, pr. skoledag. Der ydes ikke befordringstilskud ud over disse maksimale afstandsgrænser.

Ansøgningen skal fornys mindst én gang årligt.

Ansøgningsfrist
Der kan løbende søges tilskud til befordring, hvis behovet skulle opstå i løbet af et skoleår. 
Ansøgning om befordringstilskud til svært handikappede elever i det kommende skoleår er 1. maj.

Definition på elever med svære handikap
Elever med svære handikap er elever med vedvarende diagnostiske lidelser, der medfører svær fysisk, psykisk, kognitiv, intellektuel og/ eller sensorisk funktionsnedsættelse.

Indhentning af mindst 2 tilbud
Ved befordring med taxa skal skolen indhente 2 skriftlige tilbud. Begge tilbud skal vedlægges ansøgningen. Kan der ikke indhentes tilbud, skal skolen redegøre herfor. Der gives tilskud til det billigste befordringstilbud.

En indgået kontrakt kan efter skolens begrundede ønske forlænges i op til 3 år. Den indgåede aftale herom indsendes til Fordelingssekretariatet. Udgiften accepteres reguleret i overensstemmelse med nettoprisindekset. Efter 3 år skal der indhentes mindst 2 nye tilbud.

Indsend fortrolige oplysninger sikkert via Eunomia
Ansøgning med bilag som beskrevet ovenfor, skal indsendes til Fordelingssekretariatet via Eunomia "Send fil", da materialet indeholder personoplysninger. Se hvordan på www.fordelingssekretariatet.dk

Tilskudstilsagn og -udbetaling samt slutafregning
Ifald eleven er berettiget til befordringstilskud, vil skolen modtage et tilskudstilsagn fra Fordelingssekretariatet. Et tilskudstilsagn gælder maximalt for det skoleår, som ansøgningen vedrører. Tilskuddet udbetales som månedligt forudbetalte rater. Pr. 31/12 og 30/6 opgøres de faktiske udgifter og der foretages eventuel regulering.

Ændring i befordringsbehov, indmeldelser og udmeldelser
Såfremt der opstår ændringer i en elevs situation, således at befordringsbehovet ændres, efter at der er givet et tilskudstilsagn, eller en tilskudsmodtagende elev udmeldes af skolen, er skolen forpligtet til hurtigst muligt at give Fordelingssekretariatet meddelelse herom. Fordelingssekretariatet er berettiget til at foretage regulering i det tildelte tilskud. Der kan løbende søges om tilskud til ny-indmeldte elever.

Særligt om PPR-erklæringer, lægeerklæringer, skole-udtalelser m.v.
Ifølge friskolelovens § 3, stk. 4 skal skolekommunen yde vederlagsfri pædagogisk-psykologisk rådgivning. Elever på frie grundskoler skal behandles på lige vilkår og i samme omfang som kommunens øvrige elever f.s.v.a. undersøgelser, vurderinger, erklæringer m.v. Udgifter til eventuel supplerende lægeerklæringer betales af Fordelingssekretariatet.

Andre psykologer/ læger udenfor PPR kan forestå en udredning af en elev, men den stedlige PPR skal under alle omstændigheder skriftligt attestere udredningen/ befordringsbehovet.

Det er kun nødvendigt at indhente særlige læge- og eller sygehuserklæringer, hvis disse er en forudsætning for, at PPR kan tage stilling i sagen og kan udfærdige en erklæring.

Det er ikke tilstrækkelig tilskudsdokumentation, at PPR underskriver en erklæring/ vurdering fra skolen om elevens behov. Der skal foreligge en selvstændig erklæring fra PPR, hvoraf elevens befordringsbehov tydeligt fremgår.

Det er skolens ansvar, at al dokumentation foreligger inden ansøgningsfristens udløb. Skolen anbefales så tidligt som muligt at orientere PPR om, hvilke elever, som ønskes udredt. Hvis PPR alligevel ikke kan nå at behandle sagen inden fristens udløb, skal PPR skriftligt overfor skolen gøre opmærksom på dette. Der ansøges herefter som normalt. Med ansøgningen skal vedlægges PPRs brev til skolen, og PPR-erklæringen skal eftersendes til Fordelingssekretariatet, så snart den foreligger.

Til toppen

 

3. Sådan søges tilskud til generel befordring

Tilskud til generel befordring kan søges en gang årligt.

Skoler der ønsker at søge tilskud til generel befordring, skal via Eunomia indsende filen "257 - Udtræk elever", som findes på Undervisningsministeriets indberetningsportal (5/9 indberetningen). Filen skal indsendes i CSV-format. I bedes vente med at indsende "257 - Udtræk elever" til I modtager information til skolens mailadresse fra Fordelingssekretariatet.

Se her hvordan I sender elevdata via Eunomia til Fordelingssekretariatet.

Ansøgningen omfatter de pr. 5. september på skolen indmeldte og tilskudsbe­rettigede ele­ver. Det er vigtigt, at eleverne er godkendt af bopælskommunen, før filen indsendes til Fordelingssekretariatet.

"257 - Udtræk elever" dannes på grundlag af den godkendte indberetning pr. 5/9 til Undervisningsministeriet.

Det generelle befordringstilskud fordeles forholdsmæssigt til skolerne i for­hold til det af For­delingssekretariatet beregnede antal befor­dringsberettigede ki­lometre for indmeldte, tilskuds- og befordringsberettigede elever på hver skole pr. 5/9.

Beregning af afstand
Fordelingssekretariatet foretager afstandsmåling af elevernes adresser mellem skole og hjem.

Elever med afstand over 5 km. vil indgå i beregningen. En elev kan kun være befordringsberettiget op til 15,0 km.

Herunder et eksempel på, hvordan elevernes km. indgår i skolens samlede elevkm.-tal:

Elevens faktiske afstand skole-hjem

Bundgrænse 5 km.
Topgrænse 15 km.

Km.-tal der indgår i det samlede elevkm.-tal

5 km.

5 km. er lig med bundgrænse

0 km.

9,5 km.

5 km. medtælles ikke (bundgrænse)

4,5 km.

15 km.

15 km. (topgrænse) der fragår 5 km. (bundgrænse)

10 km.

25 km.

25 km. justeres ned til 15 km. (topgrænse) og der fragår 5 km. (bundgrænse)

10 km.

 

Ansøgningsfrist 31. oktober
Hvis skolen ønsker at søge tilskud til generel befordring, skal skolen senest 31. oktober indsende filen "257 - Udtræk elever" via Eunomia til Fordelingssekretariatet. 

Til toppen

 

4. Sådan søges tilskud til befordring i forbindelse med introduktionskurser og brobygningsforløb

Tilskuddet til befordring i forbindelse med introduktionskurser mv. kan søges en gang årligt.

Skoler med elever i 8., 9. og 10 kl. kan søge tilskud til befordring
Det materiale, der skal danne grundlag for beregning af tilskuddet består af et ansøgningsskema, som udfyldes og underskrives af skoleleder.

Ansøgningsskemaet er tilgængeligt på www.fordelingssekretariatet.dk under "Blanketter" og "Befordring" i perioden september - oktober.

Skolens tilskud beregnes ud fra skolens elevtal i 8., 9. og 10. kl.
Tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med introduktionskurser og brobygningsforløb fordeles forholdsmæssigt til skolerne i for­hold til de pr. 5. september, tilskudsberettigede elever i 8., 9. og 10. klasse på hver skole, der ansøger om tilskud. Dog således at det samlede antal elever i 8. og 9. klasse vægtes med en faktor 1, mens det samlede antal elever i 10. klasse vægtes med en faktor 5.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsskemaet skal være Fordelingssekretariatet i hænde, senest den 31. oktober.

Hvad kan tilskuddet bruges til?
Tilskuddet kan anvendes til befordring af elever i 8. til 10. klasse i forbindelse med introduktionskurser og brobygningsforløb på erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasier, almene gymnasier, højere handelsskoler og højere forberedelseskurser samt elevernes deltagelse i ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv på arbejdspladser udenfor skolen. 

Anmodning om udbetaling af rådighedsbeløb
Når skolen/eleven, i indeværende skoleår, har haft en udgift i forbindelse med introduktionskurser og brobygningsforløb indsendes blanketten "Anmodning om udbetaling af tilskud til udgifter i forbindelse med befordring til introduktionskurser, brobygningsforløb og praktiksted i skoleåret 20xx/xx" til Fordelingssekretariatet. Blanketten skal underskrives af skolelederen før indsendelsen hhv. 1. februar og 1. september. 

Der kan anmodes om udbetaling af udgifter til befordring op til størrelsen af det beregnede tilskudstilsagn (rådighedsbeløb), som skolen har fået meddelelse om i december måned.

Anmodningsblanketten er tilgængeligt på www.fordelingssekretariatet.dk under "Blanketter" og "Befordring" i perioden december - september.

Til toppen

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer