Uddannelsesforløbene

Uddannelsesforløbene er beskrevet i kapitel 3 i Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Kapitel 3

Uddannelsesforløbene

§ 11. Skoleforeningerne tilrettelægger i fællesskab et uddannelsesforløb, jf. §§ 12-15, der har til formål at sikre, at de tilsynsførende får indsigt i og forståelse for tilsynsopgaven, udførelse af tilsynet og dets afrapportering. Uddannelsesforløbet består af et grundmodul, et fagligt og pædagogisk modul, et modul om frihed og folkestyre og et modul om metoder og proces. Hvert modul har en varighed på 5 - 8 timer.

§ 12. Grundmodulet (modul 1) skal indeholde undervisning, der sikrer, at den tilsynsførende får kendskab til og forståelse for:

1) De krav en fri grundskole efter friskolelovgivningen skal leve op til.

2) Den opgave, det er at føre tilsyn med en fri grundskole, herunder formålet med tilsynet og sammenhængen med forældrekredsens tilsyn og det statslige tilsyn.

3) Friskolelovgivningens krav til, hvordan tilsynet skal gennemføres.

4) Hvordan tilsynet skal afrapporteres til forældrekredsen og skolens bestyrelse samt offentliggøres.

5) De beføjelser og forpligtelser en tilsynsførende har efter friskolelovgivningen.

§ 13. Det faglige og pædagogiske modul (modul 2) skal indeholde undervisning, der sikrer, at den tilsynsførende får kendskab til og forståelse for kravene til, hvordan der føres tilsyn med:

1) Om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med hvad, der almindeligvis kræves i folkeskolen.

2) Elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og, hvis skolen er omfattet af lovens § 8 a, stk. 5, historie.

3) Om undervisningssproget er dansk, herunder hvilke kompetencer i dansk den enkelte lærer skal besidde for at kunne anses for at leve op til kravet.

4) Skolens mål set i forhold til kravene herfor i folkeskolen samt sammenhængen mellem skolens eventuelle årsplaner, mål, del- og slutmål og skolens planer for undervisningen.

5) Organiseringen af undervisningen, rammerne herfor samt arbejdsformerne.

6) Inddragelse af relevante elementer for fagene i undervisningen.

7) Differentiering af undervisningen i forhold til den enkelte elevs behov og forudsætninger.

8) Skolens sikring af elevernes mulighed for alsidig personlig udvikling.

§ 14. Modulet om frihed og folkestyre (modul 3) skal indeholde undervisning, der sikrer, at den tilsynsførende får kendskab til og forståelse for, hvordan der føres tilsyn med, om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene, jf. lovens § 1, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 2. Undervisningen skal indeholde følgende emner:

1) Tilsyn med den konkrete undervisning i forhold til lovens krav om frihed og folkestyre.

2) Tilsyn med resultat og udbytte af undervisningen i forhold til lovens krav om frihed og folkestyre.

3) Tilsyn med skolens samlede virke og kultur i forhold til lovens krav om frihed og folkestyre.

4) Hvilke indikatorer, der kan, og efter omstændighederne skal, benyttes i vurderingen af skolens opfyldelse af kravet om frihed og folkestyre, i forhold til skolens undervisning, formål og samlede virke.

§ 15. Modulet om metoder og proces (modul 4) skal indeholde undervisning, der sikrer, at den tilsynsførende får kendskab til og forståelse for:

1) Krav til tilsynets udførelse og muligheden for valg af egne metoder.

2) Anvendelse af forskellige tilsynsmetoder.

3) Den praktiske planlægning og gennemførelse af et tilsyn.

4) Formidling af indholdet af tilsynserklæringen.

5) Inddragelse af dokumentation i tilsynet.

6) Inddragelse af andre oplysninger i tilsynet, herunder skolens evaluering efter lovens § 1 b, stk. 3.

7) Samarbejde med skolens aktører.

§ 16. Skoleforeningerne tilrettelægger et kort uddannelsesforløb, der sikrer, at en tilsynsførende, som ønsker sin certificering fornyet, får kendskab til ændringer i friskole- og folkeskolelovgivningen, der er af betydning for tilsynets udførelse og afrapportering. Hvis den tilsynsførende ikke tidligere har gennemført uddannelsesforløbets modul 3, jf. § 14, skal uddannelsesforløbet tillige indeholde dette modul.

§ 17. Styrelsen foretager i samarbejde med skoleforeningerne årligt en evaluering af uddannelsesforløbene. Uddannelsernes indhold og omfang justeres løbende og ændres i fornødent omfang, herunder på baggrund af den årlige evaluering.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer