Vedtægt

Godkendt af Undervisningsministeriet 17. maj 2021 - Offentliggjort på Fordelingssekretariatets hjemmeside d. 3. juni 2021

 

Vedtægt for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler

 

§ 1. Institutionens navn er Fordelingssekretaria­tet for friskoler og private grundskoler (Fordelingssekretariatet). 

Stk. 2. Fordelingssekretariatet er en selvejende institution oprettet den 1. juli 2003. Fordelingssekretariatet har til formål at for­dele følgende tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v. med senere ændringer:  

 1. Tilskud til befordring af syge ele­ver.
 2. Et særligt tilskud til ekstraudgifter til befordring af elever med svære handikap.
 3. Tilskud til befordring i forbindelse med bro­bygningsforløb.
 4. Tilskud til nedbringelse af skolepenge, nedbringelse af beta­ling for ophold på kostafde­linger og ned­brin­gelse af foræl­drebetalingen for skolefritids­ord­ninger.
 5. Et særligt tilskud til vikarudgifter, sygeundervis­ning, lærernes kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse og særlige lærerlønsudgifter.
 6. Et særligt tilskud til de frie skoleforeninger til varetagelse af fælles opgaver om tilsyn.
 7. Et særligt tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever. 

Stk. 3. Fordelingssekretariatets hjemsted er Slagelse kommune. Fordelingssekretariatets adresse er Japanvej 36, 4200 Slagelse. Forde­lingssekretari­atet har CVR-nummer 27343716.

 

§ 2. Fordelingssekretariatet varetager ud­over de § 1, stk. 2, angivne opgaver en række opgaver af administrativ karakter på de frie grundskolers område, som Børne- og Undervisningsministeriet har henlagt til Fordelings­se­kretariatet, jfr. bilag 1. 

Stk. 2. Fordelingssekretariatet kan efter aftale påtage sig øvrige op­gaver for Børne- og Undervisningsministeriet, andre offentlige myndigheder og skoleforeninger. 

 

§ 3. Bestyrelsen er ansvarlig over for Børne- og Undervisningsministeren. 

Stk. 2. Bestyrelsen varetager Fordelingssekreta­riatets overordnede ledelse og er juridisk samt økonomisk ansvarlig for, at Fordelingssekretariatets opgavevaretagelse finder sted i overens­stemmelse med lov om fri­skoler og private grundskoler m.v. med senere ændringer, anden lovgiv­ning samt Forde­lingssekretariatets vedtægt. 

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere prin­cipper og retningslinjer for fordeling af de tilskud og varetagelse af de opgaver, der er nævnt i § 1, stk. 2, og § 2. 

Stk. 4. Forvaltningslovens og offentlighedslovens regler gælder for Fordelingssekretariatets virksomhed. 

 

§ 4. Fordelingssekretariatet ledes af en besty­relse på 9 medlemmer. Bestyrelsen består af: 

 1. 4 medlemmer udpeget af Danmarks Private Skoler.
 2. 2 medlemmer udpeget af Dansk Friskoleforening.
 3. 1 medlem udpeget af Foreningen af Kristne Friskoler.
 4. 1 medlem udpeget af Frie Skolers Lærerforening.
 5. 1 medlem udpeget af Lilleskolernes Sammenslutning. 

Stk. 2. Genudpegning af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. Fordelingssekretariatets ansatte kan ikke udpe­ges til bestyrelsen. Der skal tilstræbes en afbalanceret forde­ling af mænd og kvinder i bestyrelsen. 

Stk. 3. Udpegningsperioden er 4 år, jfr. dog stk. 4. Der er udpegning hvert 2. år i juni måned med virkning fra 1. juli, hvor henholdsvis 4 eller 5 medlemmer af bestyrelsen afgår. 

Stk. 4. I 2021 nyudpeges hele bestyrelsen snarest muligt efter, at Børne- og Undervisningsministeriet har godkendt vedtægten. I 2023 afgår 4 medlemmer af bestyrelsen med virkning fra 1. juli 2023. Dette sker ved lodtrækning, såle­des at 2 medlemmer udpeget af Danmarks Private Skoler, 1 medlem udpeget af Dansk Friskoleforening og 1 medlem udpeget af Frie Skolers Lærerforening afgår. 

Stk. 5. Følgende personer har ret til at deltage i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret: 

 1. 1 person udpeget af Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig.
 2. 1 person udpeget af Frie Skolers Ledere.
 3. Sekretariatets ledelse (sekretariatschef og souschef).
 4. Øv­rige ansatte i Fordelingssekretariatet, efter aftale med bestyrelsen, hvis der foreligger en konkret og saglig grund. 

Stk. 6. Formanden for bestyrelsen og næstformanden vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne fra den forening, der henholdsvis repræsenterer det højeste og det næsthøjeste elevtal. Elevtallet opgøres én gang årligt den 5. september. Bestyrelsen beslutter i umiddelbar forlængelse af opgørelsen af 5. september, om der grundet ændringer i elevtallet skal ske nyudpegning af henholdsvis bestyrelsesformanden og næstformanden. Næstformanden fungerer som stedfortræder ved for­mandens forfald. Konstituering foretages på det første bestyrelsesmøde efter en udpegning. 

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemme­flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. 

Stk. 8. Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin mening om beslutninger truffet af bestyrelsen til protokols, hvis det pågældende bestyrelsesmedlems mening afviger fra flertallets holdning til spørgsmålet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen. Protokollen skal underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. 

Stk. 9. Bestyrelsens medlemmer kan ikke af­sættes i udpegningsperioden. Fratræder et bestyrelsesmedlem i udpegnings­perioden efter eget ønske, eller bliver en bestyrelsespost vakant som følge af dødsfald, skal den udpegende forening hurtigst muligt udpege et nyt medlem for resten af ud­pegningsperioden. Hvis bestyrelsen bevilger et bestyrelsesmedlem orlov fra bestyrelsesarbejdet, kan den udpegende for­ening indsætte en personlig suppleant i orlovs­perioden. Hvis et bestyrelsesmedlem rammes af sygdom, kan den udpegende forening indsætte en personlig suppleant i sygdomsperioden. 

Stk. 10. Bestyrelsen fastsætter selv sin forret­ningsorden. I forretningsordenen fremgår blandt andet, at der mellem bestyrelsesmøderne kan afholdes forretningsudvalgsmøder mellem bestyrelsens formand og næstformand bistået af sekretariatets daglige ledelse. Af forretningsordenen fremgår forretningsudvalgets kompetencer og opgaver. 

Stk. 11. Hvis der i udpegningsperioden opstår generel inhabilitet for et bestyrelsesmedlem, kan vedkommende ikke længere være medlem af bestyrelsen og må udtræde. Nyud­pegning gennemføres hurtigst muligt. 

Stk. 12. Bestyrelsens medlemmer skal være myn­dige, og et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder forman­den, skal være registreret i Det Centrale Personregister (CPR) med bopæl i Dan­mark. 

Stk. 13. Bestyrelsens medlemmer er ikke i ud­øvelsen af bestyrelseshvervet underlagt beslut­ninger truffet af den forening, som har ud­peget den eller de pågældende.  

 

§ 5. Fordelingssekretariatet tegnes af den funge­rende bestyrelsesformand i forening med sekretariatschefen eller én af disse i forening med den fungerende næstformand. 

Tegningsretten kan ikke delege­res. 

 

§ 6. Til at forestå Fordelingssekretariatets dag­lige drift ansætter bestyrelsen en sekretariats­chef, som ikke samtidig må være medlem af bestyrelsen. Sekretariatschefen varetager sine opgaver i overensstemmelse med retningslinjer, der er fastsat af bestyrelsen. 

Stk. 2. Ansættelse og afskedigelse af personale i Fordelingssekretariatet foretages af bestyrelsen efter sekretariatsche­fens indstilling. Bestyrelsen kan delegere kompetencen til at ansætte og afskedige sekretariatets personale til sekre­tariatschefen. 

Stk. 3. Beslutning om køb, salg og pantsætning samt indgåelse og opsigelse eller andre væsentlige ændringer af kontrakter, herunder lejekontrakter, om fast ejendom, som Fordelingssekretariatet anvender eller har til hensigt at anvende som led i sin opgavevaretagelse træffes af bestyrelsen. 

 

§ 7. Bestyrelsen skal som led i forvaltningen af Fordelingsse­kreta­riatets midler iagttage gældende regler, tage skyldige økonomiske hensyn og sikre, at midlerne anvendes til størst mulig gavn for sekretariatets virksomhed. 

Stk. 2.  Fordelingssekretariatet kan indhente oplysninger fra friskoler og private grundskoler i overensstemmelse med reglerne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. med senere ændringer samt helt eller delvist tilbageholde tilskud, hvis sekretariatet vurderer, at der ikke foreligger den nødvendige dokumentation for at skolen er tilskudsberettiget, eller at modtagne tilskud er berettigede. 

Stk. 3. Ethvert spørgsmål vedrørende friskoler og private grundskolers ret over for Fordelingssekretariatet i forbindelse med sekretariatets tilskudsadministration og sagsafgørelser afgøres af bestyrelsen. 

Stk. 4. Medlemmer af bestyrelsen må ikke deltage i Fordelingssekretariatets daglige ledelse og administration. 

Stk. 5. Rejseudgifter og godtgørelse af tabt ar­bejdsfortjeneste ydes efter Finansministeriets gældende regler. Bestyrelsens medlemmer kan efter Børne- og Undervisningsministeriets godkendelse modtage veder­lag efter Finansministeriets gældende regler for særskilt vederlag. 

Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for Fordelingssekretariatets eventuelle gæld. 

Stk. 7. Bestyrelsens medlemmer er ansvar­lige efter dansk rets almindelige erstatningsreg­ler.

 

§ 8. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes budget og årsrapport, herunder regnskab, for Fordelingssekretariatet. 

Stk. 2. Bestyrelsen godkender Fordelingssekre­tariatets budget og årsrapport, herunder regnskab. 

Stk. 3. Regnskabet skal revideres efter de reg­ler, der gælder for friskoler og private grundsko­ler. 

 

§ 9. Fordelingssekretariatet har følgende ind­tægter: 

 1. Årlige statstilskud som fastsættes på finanslo­ven til dækning af udgifter jfr. § 1, stk. 2.
 2. Andre bevillinger, midler, puljer m.v.
 3. Renter og afkast.
 4. Kontingent fra skolerne.
 5. Eventuelle bidrag fra anden side. 

Stk. 2. Et eventuelt overskud ved Fordelingsse­kretariatets drift tilfalder Fordelingssekretaria­tet. 

Stk. 3. Fordelingssekretariatets indtægter an­bringes efter de til enhver tid gældende regler for anbringelse af de frie grundskolers likvide midler og må ikke placeres på konti mv., som andre end Fordelingssekretariatet har rådighed over. 

Stk. 4. Bidrag til Fordelingssekretariatet giver ikke ret til nogen del af Fordelingssekretariatets formue eller til udbytte af nogen art. 

 

§ 10. Fordelingssekretariatets regnskabsår er finansåret. 

Stk. 2. Bestyrelsen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at revidere det årlige regnskab. 

Stk. 3. Det reviderede regnskab og revisionsprotokollatet underskrives af alle bestyrelsens medlemmer, som samtidig afgiver erklæring på tro og love om, at de opfyl­der medlemsbetingelserne, jf. § 4. 

Stk. 4. Årsrapport, herunder regnskab, skal være indsendt til Børne- og Undervisningsministeriet se­nest den 1. juli det følgende år. 

 

§ 11. Bestyrelsen har ansvaret for Fordelingssekretariatets vedtægt og træffer beslutning om ændring af vedtægten. Vedtægtsændringer besluttes med mindst 2/3 flertal. 

Stk. 2. Vedtægten og vedtægtsændringer skal underskrives af alle bestyrel­sens medlemmer med angivelse af det enkelte medlems navn og adresse i maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er henholdsvis formand og næstformand for bestyrelsen. 

Stk. 3. Vedtægten og vedtægtsændringer skal godken­des af Børne- og Undervisningsministeriet. 

Stk. 4. Vedtægten skal være offentlig tilgængelig på Fordelingssekretariatets hjemmeside med angivelse af, hvornår vedtægten er godkendt og hvornår den er offentliggjort. 

Stk. 5. Bestyrelsen skal forud for vedtægtsændringer indhente en udtalelse fra skoleforeningerne om ændringen. Dette gælder dog ikke vedtægtsændringer, som foretages i medfør af § 11, stk. 6. 

Stk. 6. Børne- og Undervisningsministeriet kan kræve nød­vendige vedtægtsændringer som følge af ænd­rede regler. 

 

§ 12. Bestyrelsen skal orientere Børne- og Undervisningsministeriet, hvis Fordelingssekretariatet standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at Fordelingssekretaria­tets virksomhed må indstilles. 

Stk. 2. Ved Fordelingssekretariatets nedlæggelse fungerer den siddende bestyrelse indtil den økonomiske afvikling af Fordelingssekretariatets aktiver og passiver er tilendebragt efter gæl­dende regler. Bestyrelsen skal i den forbindelse arbejde for at sikre Fordelingssekretariatets aktiver og sikre, at Fordelingssekretaria­tets nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. 

 

§ 13. Vedtægterne træder i kraft efter Børne- og Undervisningsministeriets godkendelse, og når vedtægten er offentliggjort på Fordelingssekretariatets hjemmeside, jf. § 11, stk. 4.

 

  

 

 

Bilag 1 til Vedtægt for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler 

 

Fordelingssekretariatet yder tilskud til og varetager administration af nedenfor nævnte områder: 

 

A. Vedrørende vikarområdet:

 1. Dækning af tilskudsberettigede vikarudgifter som følge af lederes, læreres, børnehaveklasselederes og andre personalegruppers retsmæssige fravær uden lønafkortning.
 2. Efterindtægter.
 3. Sygeundervisning.
 4. Fordeling af midler til efteruddannelse og kursusdeltagelse.
 5. Fratrædelsesordninger. 

 

 B. Vedrørende elevbefordring:

 1. Befordring mellem hjem og skole.
 2. Befordring pga. sygdom eller svære handikap.
 3. Befordring mellem hjem og brobygningsinstitution. 

 

 C. Vedrørende Friplads- og opholdsstøtte:

 1. Nedbringelse af skolepenge.
 2. Nedbringelse af SFO-betaling.
 3. Nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling. 

 

 D. Fordelingssekretariatets øvrige opgaver:

 1. Drift og vedligeholdelse af et lærerregister over samtlige ledere mv., lærere og børnehaveklasseledere ved friskoler og private grundskoler.
 2. Udarbejdelse af Forhandlingsstatistik til Børne- og Undervisningsministeriet og Finansministeriet
 3. Udarbejdelse af øvrig statistik vedr. friskoler og private grundskoler
 4. Tilskud til skoleforeningernes fælles opgaver i forbindelse med tilsyn.
 5. Tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede elever.
 6. Andre opgaver udlagt af Børne- og Undervisningsministeriet
 7. Konsulentopgaver for skoleforeningerne.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer