Anvendelsesvilkår

Vilkår for anvendelse af Forde­lingssekretariatets hjem­meside, Eunomia, email-kom­munikation og data indeholdt heri.

 

Fordelingssekretariatet stiller det internet­baserede IT-system Eunomia og hjemmesi­den www.fskr.dk til rådig­hed for de frie grundskoler, som ønsker at gøre brug af de tilskudsmuligheder og services, som Fordelingssekretariatet tilbyder. Fordelings­sekretariatets øvrige digitale kommunikation med skolerne foregår i videst muligt omfang ved emails incl. vedhæftede filer.

Eunomia og hjemmesiden, og heri inde­holdte funktioner og data, samt e-mails incl. vedhæftede filer benævnes herefter Syste­met.

Fordelingssekretariatet udformer efter eget valg det præcise omfang og indhold af Sy­stemet, som stilles til rådighed for skolerne. Fordelingssekretariatet kan til enhver tid og uden varsel foretage ændringer, herunder foretage udbygning eller nedlægning af Sy­stemet eller dele heraf.

Fordelingssekretariatet har alle rettigheder til Systemet. Skolerne har alene en brugsret.

Skolerne skal af egen drift og for egen reg­ning etablere de IT-mæssige forhold, som udgør de nødvendige forudsætninger for, at skolerne kan anvende Systemet. Skolerne skal tilvejebringe en emailfunktion, der kan modtage emails incl. vedhæftede filer fra Fordelingssekretariatet, ligesom skolerne skal oplyse om adressen til denne email­funktion. 

Fordelingssekretariatet påtager sig ikke ansvar for de IT-mæssige og tekniske for­hold på skolerne og skoler­nes kommunika­tionsforbindelser til/fra Sy­stemet.

Brugeradgangen til Eunomia styres via medarbejder Nem ID. På Fordelingssekretariatets hjemmeside er angivet, hvorledes brugeradgangen funge­rer for skolerne.

Skolerne skal i nødvendigt omfang fast­lægge sikkerhedsmæssige procedurer m.h.p. at sikre mod misbrug af medarbejder Nem ID til Eunomia. Skolerne skal uden ophold kontakte Fordelingssekretari­atet, hvis der opstår mistanke om eller kon­stateres misbrug. 

Fordelingssekretariatet fraskriver sig ansva­ret for enhver følge (herunder indirekte tab og følgeskader) af misbrug af brugerrettig­heder og uberettiget adgang til Eunomia. Fordelingssekretariatet er berettiget til at lukke en brugers adgang til Eunomia mid­lertidigt eller permanent, hvis der konstate­res misbrug eller mistanke herom.

Kommunikationen mellem skolerne og Eunomia etableres via inter­nettet og er beskyttet med SSL-kryptering. Mails fra Fordelingssekretariatet er TLS-krypteret men det forudsætter, at modtageren kan modtage krypterede mails. Derfor sender Fordelingssekretariatet ikke mails med fortrolige oplysninger. Skolerne kan aflevere personoplysninger sikkert til Fordelingssekretariatet ved at uploade filer i Eunomia.  Fordelingssekretariatet påtager sig intet ansvar for misbrug eller ændring, sletning, forvanskning m.v. af informationer under disses transport til/fra Systemet

Systemet søges holdt åbent og kan bruges af skolerne 365 dage om året og døgnet rundt. Den service, som skolerne kan få, afhænger imidlertid af tidspunktet, idet der skelnes mellem to typer af driftstid:

"Aftalt Driftstid" er på hverdage, mandag - torsdag, i tidsrummet 08.00 - 15.00 og fredag i tidsrummet 8,00 - 14,00, excl. juli måned, i uge 7, i uge 42, mellem jul og nytår og de 3 hverdage før Skærtorsdag. Aftalt driftstid er defineret som perioden, hvor Systemet har normal "åbningstid", hvor det overvåges, kan fejlmeldes, kan fejlrettes og hvor brugerne kan få personlig support.

"Øvrig driftstid" defineres som 365 dage i tidsrummet 00.00-24.00 minus aftalt drifts­tid, dvs., perioden, hvor Systemet uden op­pe­tidsgarantier søges holdt åbent og må an­vendes, men hvor det ikke manuelt overvå­ges, ikke kan fejlmeldes eller fejlrettes og hvor bru­gerne ikke kan få support.

Fordelingssekretariatet fraskriver sig ansva­ret for enhver følge (herunder indirekte tab og følgeskader) af tekniske nedbrud, drifts­forstyrrelser, overbelastning af netværk, reduktioner i kommunikation, fejl og for­sømmelser hos leverandører, opdateringer eller andre forhold, der medfører, at Forde­lingssekretariatet lukker for adgangen til Systemet eller dele heraf.

Fordelingssekretariatet fraskriver sig også ansvaret for tab af data, som følge af tekni­ske fejl, uagtsomme handlinger eller undla­delser uanset om dette sker hos brugerne eller i Fordelingssekretariatet. Fordelingsse­kretariatet påtager sig alene ansvaret for tab af data, der kan tilskrives Fordelingssekreta­riatets - eller dets leverandørers - forsæt­lige eller groft uagtsomme adfærd.

Uanset ovenstående vil forhold ved Syste­met, som alene skyldes Fordelingssekreta­riatet og som forhindrer skolernes adgang til at indrapportere tilskudsansøgninger, ikke påvirke skolernes tilskudsmuligheder.

Ved etablering af Systemet er der lagt vægt på, at det indeholder fejlfrie funktioner og tidssvarende, korrekte og dækkende infor­mationer. Hvis Fordelingssekretariatet bliver opmærksom på fejl, vil de blive søgt rettet. Fordelingssekretariatet opfordrer brugerne til at kontakte Fordelingssekretariatet, hvis de konstaterer fejl i Systemet.

Fordelingssekretariatet garanterer ikke, at Systemet til enhver tid er fejlfrit, fuldstæn­digt og opdateret, og Fordelingssekretariatet påtager sig intet direkte eller indirekte an­svar for fejl, mangler, udeladelser, afgørel­ser, beslutninger og skader opstået ved anvendelse af Systemet. Såfremt Forde­lingssekretariatet desuagtet måtte ifalde ansvar over for brugerne af Systemet, kan ansvaret dog aldrig omfatte indirekte tab og følgeskader.

Fordelingssekretariatet gør opmærksom på, at Systemet kan indeholde historisk infor­mation. Dette skyldes, at det skal være mu­ligt at fremfinde information om tidligere gældende regler, lovgivning og praksis. Fordelingssekretariatet opfordrer brugerne til at være opmærksom på, om det anvendte materiale er historisk eller stadig er gæl­dende.

Fordelingssekretariatet gør opmærksom på, at indholdet på hjemmesiden primært har karakter af information. Brug af oplysnin­gerne må ikke opfattes som professionel rådgivning eller bruges som erstatning her­for. Fordelingssekretariatet opfordrer til, at sager søges oplyst og afgjort ved direkte henvendelse til Fordelingssekretariatet, når der er behov for det, eller der er tvivl om en sag.

Fordelingssekretariatet indsamler, behand­ler, registrerer og gemmer udelukkende de - elektroniske og andre - informationer, som er nødvendige for Fordelingssekretari­atets virksomhed. Persondata, som er inde­holdt i Systemet behandles i.h.t. databeskyttelsesforordningen, personda­taloven og afledte bestemmelser, bliver behandlet fortroligt og bliver ikke videregivet til tredjemand med mindre Fordelingsse­kretariatet ifølge dansk lov har tilladelse hertil, eller hvis den person, som oplysningerne vedrører, har givet skriftligt samtykke hertil.

Skolerne har gennem Eunomia adgang til fortrolige personoplysninger. Skolerne er forpligtet til at behandle sådanne oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen og Fordelingssekretariatets anvisninger. Fordelingssekretariatet påtager sig intet ansvar for skolers ulovlige ind­samling, registrering, opbevaring, kommuni­kation og videregivelse af fortrolige personoplysninger til Fordelingssekretariatet eller tredjemand.

Det kan visse steder i Systemet være links til eksterne websteder, som Fordelingsse­kretariatet ikke har kontrol med og for hvis tekniske drift, sikkerhed og indhold Forde­lingssekretariatet ikke påtager sig noget ansvar. Det samme gælder materiale og informationer, som fremtræder som eller er frembragt af tredjemand. Fordelingssekreta­riatet er ikke ansvarlig for links, som etable­res af tredjemand til Systemet.

Fordelingssekretariatet tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at Systemet ikke indeholder virus, orm og andet skadeligt indhold. Fordelingssekretariatet fraskriver sig imidlertid ethvert ansvar for fejl og tab som følge af skadeligt indhold, som er modtaget fra Systemet. Fordelingssekreta­riatet opfordrer alle brugere til at sikre deres computer med firewall og antivirus/scanningsværktøjer.

Fordelingssekretariatet er ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) til Systemet.

Systemet kan gøre brug af cookies, dvs. oplysninger, som lægges på brugernes computere og som identificerer brugerne over for Systemet. Indstiller en bruger sin PC til ikke at acceptere cookies, kan der være funktioner, som ikke fungerer eller ikke fun­gerer optimalt.

Adgangen til Systemet logges. Fordelings­sekretariatet er berettiget til bl.a. at ind­samle oplysninger om IP-adresse, henvisende URL, browser og platform, tidspunktet for besøget, de be­søgte sider, samt de søgninger, der er ud­ført.

Systemet og alle ovenstående vilkår og an­svarsfraskrivelser er underlagt dansk lov. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af nærværende vilkår, skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole. Såfremt For­delingssekretariatet måtte ifalde ansvar over for brugerne af Systemet, kan ansvaret dog aldrig omfatte indirekte tab og følge­skader.

Ved anvendelse af Systemet accepterer brugerne ovennævnte bestemmelser

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer