Info om stikprøver af handleplaner og evalueringer

Ifølge administrationsgrundlaget for tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever skal skolerne indsende handleplan og 2 evalueringer for hver enkelt af de elever, der er søgt tilskud for.

Fordelingssekretariatet udtager stikprøver, som indeholder kontrol af skolens handleplaner og evalueringer, herunder at eleven har et behov for supplerende sprogstøtteundervisning.

Fordelingssekretariatet har udtaget 50 stikprøver fra 28 skoler indeholdende elevens handleplan og første evaluering (foretaget i december 2022), og et udvalg nedsat af Fordelingssekretariatets bestyrelse har gennemgået stikprøverne på et møde den 3. marts 2023.

Udvalget havde bemærkninger af forskellig karakter til 18 ud af 50 stikprøver (36%). Stikprøverne med bemærkninger omfatter 14 skoler ud af 28 (50%).

På baggrund af stikprøveresultatet har vi brug for at præcisere:

  • At formulering af mål og indsatser skal være af en sådan karakter, at de understøtter formålet for supplerende sprogstøtteundervisning for tosprogede.

    ”Tilskuddet har til formål at understøtte indlæring af det danske sprog for tosprogede elever. Den supplerende sprogstøtteundervisning skal sikre, at tosprogede elever hurtigst muligt lærer dansk svarende til kravene i folkeskolen, således at de kan få det fulde udbytte af skolens undervisning i alle fag, og således at de bliver i stand til at gennemføre en uddannelse på linje med alle andre unge.”

 

  • At mål og indsatser skal være konkrete og evaluerbare.
  • At evalueringerne skal tage udgangspunkt i de opstillede mål.
  • Vær opmærksom på, at afkrydsningsfelter er udfyldt jf. vejledningen.

 

Vi erkender samtidig, at vores vejledning med vedlagte eksempel til udfyldelse af handleplaner og evalueringer ikke har været præcis og tydelig nok, hvorfor vi har udarbejdet 2 nye eksempler til vejledningen ”Vejledning til handleplan og evaluering”, som kan findes på Fordelingssekretariatets hjemmeside - her.

Vi opfordrer til, at man genbesøger og tilretter sine handleplaner i forbindelse med 2. evaluering, som skal foretages i april og indsendes til Fordelingssekretariatet senest den 15. maj 2023.

Ovenstående er vigtigt af hensyn til Fordelingssekretariatets mulighed for at sikre, at tilskudsmidlerne fordeles og anvendes efter formålet.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer