Klagesagsprocedure

Hvis du ønsker at klage over Fordelingssekretariatet eller vores afgørelser, skal du følge nedenstående procedure.

En klagesag er:

  1. En klage over en afgørelse, som Fordelingssekretariatet har truffet i en sag.
  2. En klage over, at interne og eksterne regler for afgørelser ikke er blevet overholdt.
  3. En klage over udstedelse af regler.
  4. En klage over Fordelingssekretariatet som sådan, sekretariatets faktiske handlinger eller mangel på samme (passivitet).
  5. En klage over et bestyrelsesmedlem, en leder eller en medarbejder i sekretariatet.

I afgørelsen af, hvem der kan klage følger Fordelingssekretariatet Forvaltningslovens regler vedr. klageberettigelse. Det vil sige, at klageren som udgangspunkt skal have en væsentlig, individuel interesse i sagen. Sagsparter er altid klageberettigede.

Klagen skal derudover være skriftlig og modtaget inden for den fastsatte klagefrist, der fastsættes til 8 uger.

Alle klagesager skal - uden undtagelse og uanset til hvem de er stilet - forelægges for sekretariatschefen.

Klagesager forelægges for bestyrelsen som øverste administrative klageinstans med mindre sekretariatschefen som remonstrationsinstans har givet klageren fuldt medhold i klagen.

Klagesager over sekretariatschefen forelægges af souschefen for bestyrelsesformanden, der tager stilling til klagen.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer