Organisation og ledelse

Læs mere nedenfor om Fordelingssekretariatets organisation og ledelse.

Organisation

Fordelingssekretariatet er organiseret i 7 virksomhedsområder (VO):

 • VO 1: Generel ledelse, fælles administration og hjælpefunktioner
 • VO 2: Befordring
 • VO 3: Friplads- og Opholdsstøtte
 • VO 4: Vikar
 • VO 5: Andre tilskud
 • VO 6: Andre opgaver af privat karakter
 • VO 7: Andre opgaver af offentlig karakter

 

Generel ledelse, fællesadministration og hjælpefunktioner omfatter sekretariatets fælles og tværgående indtægter og udgifter, der ikke på en meningsfuld måde kan henføres til sekretariatets udadvendte produktion/hovedformål (virksomhedsområder) eller hvor en meningsfuld henføring hertil vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende.

Befordring vedrører tilskud efter Friskolelovens § 17, stk. 2 hvorefter staten yder tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter mellem skole og hjem af syge og invaliderede elever samt Friskolelovens § 17, stk. 3 hvorefter staten yder tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med brobygning. Tilskuddet til generel befordring er en særskilt pulje på finansloven

Friplads og Opholdsstøtte vedrører tilskud efter Friskolelovens § 17 om tilskud til nedbringelse af skolepenge, til nedbringelse af forældrebetaling for skolefritidsordninger og til nedbringelse af betaling for ophold på en kostafdeling.

Vikar vedrører tilskud efter Friskolelovens § 11 om vikarudgifter, sygeundervisning, lærernes kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse, og særlige lærerlønudgifter.

Andre tilskud vedrører Kompetencefonden og certificeringstilskud.

Opgaver af offentlig karakter vedrører opgaver af administrativ karakter, der af Undervisningsministeriet i.h.t. Friskole­lovens § 11, stk. 3 - eller af andre offentlige myndigheder - er henlagt til eller pålagt Fordelingssek­retariatet.

Opgaver af ikke-offentlig karakter vedrører opgaver af administrativ karakter, der af private organisationer er henlagt til For­delingssekretariatet.

 

Ledelse

Bestyrelsen er overfor Undervisningsministeriet økonomisk og juridisk ansvarlig for driften af Fordelingssekretariatet. Bestyrelsen fastsætter de overordnede prin­cipper for sekretariatets virksomhed.

Til at forestå den daglige drift har bestyrelsen ansat en sekretariatschef og en souschef, der va­reta­ger deres funktioner efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen. Fordelingsse­kretariatet tegnes af bestyrelsesformanden og sekretariatschefen i forening.

Sekretariatschefens ansvar og opgave er at varetage ledelsen af Fordelingsse­kreta­riatet og at planlægge, producere, levere og udvikle serviceydel­ser inden­for de virk­somheds­områ­der, som sekretariatet til enhver tid omfatter.

Sekretariatschefen skal herudover varetage sekretariatets relationer til myndighe­der, skoleorganisationer og andre eksterne interessenter.

Det er sekretariatschefens ansvar:

 1. At levere en effektiv og kompetent bestyrelsesbetjening
 2. At sikre at de af bestyrelsen opstillede mål, rammer, strategier, sty­rings­syste­mer, planer og politikker implementeres og efterleves i se­kretariatet
 3. At sikre at sekretariatet i forhold til alle sekretariatets brugere og inte­res­sen­ter le­verer en korrekt, engageret, service- og samarbejdsori­enteret ind­sats
 4. At sikre at sekretariatet besidder og udvikler en effektiv, produktiv og flek­si­bel fy­sisk, organisatorisk, økono­misk, administrativ og teknisk in­frastruktur
 5. At sikre at sekretariatet besidder og udvikler kompetente leder- og med­ar­bej­der­res­sourcer
 6. At sikre at der i sekretariatet er et højt kommunikationsniveau og en høj grad af vi­densdeling
 7. At sikre at sekretariatet er en udfordrende, udviklende, personligt gi­vende og tryg arbejdsplads med et godt fysisk og psykisk arbejds­klima byggende på vær­dier som gensidig tillid, ans­varlighed, loyalitet, respekt og tolerance


Opgaverne løses i samarbejde med souschefen.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer