Mission, mål og værdier

Læs her om Fordelingssekretariatets mission, mål og værdier. I vores grundlag og vores adfærd søger vi at leve op til best practice indenfor god selskabsledelse (Corporate Governance)

Mission

Fordelingssekretariatet fordeler tilskud til friskoler og private grund­skoler (frie grundskoler) i henhold til Friskoleloven. Konkret drejer det sig om:

 1. Tilskud efter Friskolelovens § 17 om befordring af syge og inva­lide elever.
 2. Tilskud efter Friskolelovens § 17 til nedbringelse af skolepenge, til ned­brin­gelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger og til ned­bringelse af betaling for ophold på en kostafdeling
 3. Tilskud efter Friskolelovens § 11 om vikarudgifter, sygeundervisning, læ­rernes kursusdeltagelse, herunder efteruddannelse, og særlige læ­rer­lønudgifter.
 4. Tilskud efter Friskolelovens § 11 om varetagelse af fælles tilsynsopgaver.

Fordelingssekretariatet løser opgaver af administrativ ka­rakter, der af Undervisningsministeriet i henhold til Friskolelovens § 11, stk. 3 - eller af an­dre offentlige myndigheder - er henlagt til Fordelingssekretariatet:

 1. Administration af tilskud fra Kompetencefonden,
 2. Tilskud til elevbefordring og befordring i forbindelse med brobygning,
 3. Drift og udvik­ling af ansættelsesregister
 4. Fastsættelse af lønanciennitet
 5. Sekretariatsbistand til Certificeringsudvalget.

Fordelingssekretariatet løser administrative og konsulentmæssige opga­ver for skoleorganisationer for frie grundskoler.

 

Mål

Fordelingssekretariatet søger at udøve og udvikle en effektiv, kvalitets- og service­betonet administration af tilskud og andre opgaver, således at der skabes et gunstigt grundlag for drift og udvikling af de frie grund­skoler i Dan­mark.

Fordelingssekretariatets administration foretages med respekt for, at bevillingerne i videst muligt omfang udbetales til skolerne.

Dette opnås i overensstemmelse med:

 1. Den lovgivning, Fordelingssekretariatet er underlagt
 2. Fordelingssekretariatets vedtægt
 3. De af bestyrelsen fastsatte administrationsgrundlag
 4. De af bestyrelsen fastsatte målsætninger, rammer og beslutninger
 5. God virksomheds-, forvaltnings-, tilskudsadministrations- og regnskabs­skik

Fordelingssekretariatet søger at opnå og fastholde et godt og konstruktivt samarbejde med:

 1. Ministeriet for Børn og Undervisning og andre myndigheder
 2. Fagorganisationer samt skoleforeninger
 3. Frie grundskoler og bestyrelser og ledere herfor
 4. Ansatte, forældre og elever på frie grundskoler
 5. Andre interessenter (sekretariatets revisor, skolerevisorer, m.v.)

Fordelingssekretariatet søger at tilpasse serviceydelser og betjening til den en­kelte brugers eller brugergrup­pes behov med et kor­rekt, faglig kompetent, samarbejds­orienteret, kvalitets- og serviceorienteret medspil.

Fordelingssekretariatet søger at finde løsnin­ger, der frem­mer driften og udviklingen af de frie grundskoler, således at de frie grund­skolers samlede interesser tilgodeses.

Fordelingssekretariatet søger at tilpasse opgaveporteføljen til de behov, der til enhver tid er på de frie skoler.

 

Værdier

Fordelingssekretariatets værdier er basis for opfyldelsen af sekretariatets målsæt­ninger, varetagelsen af opgaver og samarbejde:

Ansvarlighed
Medarbejdere i Fordelingssekretariatet er bevidste om ansvaret over for sekretariatets mål, sekretariatets bru­gere og samarbejdspartnere. Op­gaver løses på en fag­lig, økonomisk og for de frie skoler ansvarlig måde.

Helhedssyn
Medarbejdere i Fordelingssekretariatet tænker og handler i helheder for at nå sekretariatets mål. Opgaveløsning baseres på samarbejde, dialog, fleksibilitet og videndeling. Bestyrelse og ledelse sørger for, at medarbejderne uddannes, således at alle til enhver tid har de nødvendige kompetencer for varetagelse af pålagte opgaver.

Respekt
Medarbejdere i Fordelingssekretariatet respekterer hinandens og brugernes faglighed, kompetencer og forskelligheder, og er åbne, lydhøre og troværdige. Medarbejdere i Fordelingssekretariatet er loyale overfor hinanden og sekretariatet samtidig med, at der internt er der plads til me­ningstilken­degivelser, de­bat og uenighed.

Bruger- og serviceorientering
Medarbejdere i Fordelingssekretariatet søger at tilpasse serviceydelser og betjening til den en­kelte brugers eller brugergrup­pes behov med et kor­rekt, faglig kompetent, samarbejds­orienteret, kvalitets- og serviceorienteret medspil.

Handlekraft
Medarbejdere i Fordelingssekretariatet er proces- resultat- og løsningsorienterede, træffer de nødven­dige beslut­ninger og gennemfører dem.

Om os

Fordelingssekretariatet har til formål at fordele tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Læs mere

Videovejledninger

Tilmelding til ServiceNyt og Frist-sms

Du kan tilmelde dig vores månedlige nyhedsbrev ServiceNyt ved at sende os en email til fskr@fskr.dk

Du kan tilmelde dig Frist-sms ved at sende os en email til fskr@fskr.dk og oplyse os dit mobilnummer